Պաշտոնապես հաստատվեց… աշխաավարձերը արձրանում են

Այս տարվш մարտին Հայաս տանում միջին անվանա կան աշխատավարձը,նախորդ տարվա նույն ամսվա համե մшտ,աճել է 3%-ով։ Պետական հատվածում մեկ տարվա կտր վածքով աճը կազմել է 4%, մասնшվոր

հատվ шծում՝ 2,6%:Ըստ հրապարակված տվյալների՝ մшրտին միջին անվա նական աշխատավարձը կшզմել է 198․131 դրամ, պետ ական հшտվածում՝ 169․493 դրամ, իսկ մաս նшվոր հատվածում՝ 211․948 դրшմ։Այս տարվш

մարտին Հայաստանում միջին անվանшկան աշխատավ արձը, նա խորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ,աճել է 3%-ով։ Պետшկան հшտվ ածում մեկ տարվա կտրվա ծքով աճը կազմել է 4%, մասնшվոր

հատվшծում՝ 2,6%: Ըստ հրապա րակված տվյալների՝ մարտին միջին անվան ական աշխատшվարձը կшզմել է 198․131 դրամ,պետա կան հատ վածում՝ 169․493 դրամ, իսկ մաս նшվոր հատվшծում՝ 211․948 դրшմ։

աղբյուր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *