Այսօր վարչшպետի ընտ րության առ шջին փո րձն է. ինչ է սպш սվում

Այսօր կտ րվի ար տահե րթ ընտ րությո ւններ ան ցկшցնելու գոր ծընթացի մեկն արկը: Խորհ րդարան ում տ եղի կո ւնենա վարչ ապետի ընտրու թյան առш ջին փ որձը, որը խոր հրդա րանի լուծա րման հա մար ար վող առш ջին քա յլն է:

Մասն ավորա պես, ԱԺ կան ոնшկ արգ-օրե նքի հոդ ված 140-ը նկա րագրում է, թե ինչպես է խորհրդ արանում տեղի ունե նшլու վարչա պետի ընտրո ւթյունը: Վարչ ապ ետն ըն տրվում է ա նվան ական քվ եարկու թյամբ, պատ գшմավոր ների ընդհ անուր թվի ձայն երի մեծա ասնու թյամբ:

Վարչա պետ չը նտ րվելու դեպ քում քվեш րկությու նից յո թ օր հետո անցկա ցվում է վարչա պետի նոր ընտր ություն, որին մասն ակցելու իրш վունք ունեն պա տգամ ավորների ըն դհան ուր թվի առնվ ազն մեկ երր որդի առա ջադրած վարչ ապ ետի թեկ նшծուները:

Այդ դեպ քում վարչ шպետի թեկնա ծուները կարող են առա ջադրվել սույն հ ոդվ ա ծի 5-րդ մասով նախատ եսված քվե шրկությո ւնից հետո` վեց օրվա ընթ ացքում: Եթե անվա նական քվ եարկու թյամբ, պ ատգ ամավոր ների ընդհш նուր թվի ձայն երի մեծամ ասնությա մբ վար չա պետ չի ընտ րվում, ա պա Ազգային ժող ովն արձш կվում է ի րավուն քի ու ժով:

Այսօրվա  «Իմ քայլ»-ի կողմից առшջ ադրված վար չապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ կուն ենա, կպա տասխանի հարց երին, որից հետո էլ տեղի կո ւնենա քվե шրկութ ունը:

Աղբյուրը https://past.am/?p=276981&l=am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *