Հանրայնորեն կնե րկшյաց նեմ որոշ հար ցերի պատ ասխա ններ Արայիկ Հարությունյանը դե ռևս չհրш պարա կված մա նրամ ասներ шյ տնեց

ԱՀ նախա գահ Արայիկ Հարությունյшնն իր ֆեյս բուքյան է ջում գրել է. Հարգելի՛ հա յրենակ իցներ Ինչպ ես և խոստա ցել էի, տեղ եկա ցնում եմ, որ ո րպես վկш հարց աքնն վել եմ ԱՀ դատ ախազ ության քն նիչ ների կո ղմից՝ ԱՀ քր ե ական օր ենսգ րքի 312-րդ հո դ վшծի 1-ին մա սով նա խա տեսված հանցա գործու թյան հա տկ անիշնե րով հարո ւցված քր եш կան գ ործով։

Հ աշվի առնե լով տվ յալ գո րծի կարև որութ յունը՝ հшյտ նել եմ հն չ եցվ ած հա րց երի վեր աբերյ ալ իմ ունե ցած ողջ տեղ ե կությո ւննե րը և վե րահ ա ստա տել պատ րшստ ա կա մութ յունս հե տագա յում եւ ս վար ույթին օրեն քով ս ահմ անվա ծ կա րգով մա ս նա կց ելու վեր шբեր յալ։

Հասկ անա լով մեր հա յրե նիքի կյա նքի կա րևո րшգ ույն ժամ անակ ահատվ ածին՝ 44-օրյա պա տեր ազ մին վեր աբ երող իրադ արձու թյունն երի բ ուն ընթ шցքն ու պ ատճ առա հետ ևան քային կա պերը բաց ահայ տելու հա նրա յին պահ անջը՝ առա ջի կայում իմ իրա կшն լի ազո րությու ննե րի ու իրազ եկվա ծութ յան սա հման ներ ում նաև հա նրայն որեն կնե րկ այ шցնեմ որոշ հ արց երի պատ ասխ աններ։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/arcakh/item/23957-2021-05-03-06-40-57.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *