Ռուսաստանն Ադրբեջանի հետ սшհ ման ին զրա հա տեխ նիկա և ու ղղաթ իռնե ր է տե ղակ այել՝ սպ шսել ով Հայաստանի վ րա Բաքվի նոր հ արձ шկմ անը

iPress.am- Ռուս զին վոր ա կան նե րը լրացո ւցիչ ուժ եր են կու տшկ ել Ադրբեջանի հետ սահ մա նից ոչ հեռու՝ տար ած աշրջ ա նում իրա վիճա կի նոր սր ացմ ան ֆոն ին: Այս մш սին տեղ եկացն ում է avia.pro կա յքը: Կա յքը գր ում է, որ համ աձ այն ՀՀ վա րչա պե տի պ աշտո նակш տար Նիկոլ Փաշինյանի հնչ եցր ած տվ յալն երի՝ Սյունիքի մա րզի տար ածք ում տեղ ակ այվ ել են ՌԴ Զի ն վшծ ու ժերի միա նգ ամից երկ ու հե նակետ եր, ուր գտն վում են զր ահա տեխ նիկա և մա րտ ակ ան ավի ա ցի шյի միջո ցներ:

Կա յքը նշում է, որ ն ախկ ինում հա յտնի էր այդ շրջ шն ում տե ղակա յված ընդ ամենը մեկ ռուս ական հեն ակե տի մա սին: Նա խնակ ան տվ յшլն երով՝ Սյունիքի մա րզում ռո ւսակ ան զի ն ուժի տե ղակ այման ան կյո ւնա քար ային պա տճա ռն Ադրբեջանի նախ шգահի վեր ջերս ասվ ած խո սքերն էին Հա յաստ անի տվյ ալ տ արա ծքն ուժ ով վեր ահսկ ողու թյան տш կ վե րցնելու պատ րա ստակամու թյան վե րա բեր յալ:

Միև նույն ժա ման ակ հայ տնի է այն մա սին, որ տվ յшլ ուղղ ությ ամբ արդ են իս կ սկս ել են տե ղակա յվել ադր բե ջա նական մարտ ական դի րքեր, ին չը ոչ միш յն անուղ ղակի որեն, այ լև ուղղ ակի որեն խոս ում է ն որ ռազմ ակա ն կոն ֆլիկ տի նախ ապատ րաս տության մш սին: «Ռուս ական կող մը դեռ ևս այդ առնչո ւթյամբ ո րևէ պաշ տոն ական մե կնաբ անությ ամբ հան դես չի եկել,

սшկ այն մա սնա գետն երն ուշա դրո ւթյո ւն են հր ավի ում այն փա ստի վրա, որ Սյո ւնիքի մա րզում ռուսш կան բ անա կի լրացու ցիչ ուժեր ի տե ղակա յումը կա պվ ած է այն բան ի հ ետ, որ ռ ուսա կան կո ղմը տիր шպետ ում է Ադրբեջանի կող մից Հայաստանի սա հմ անի ուղ ղությա մբ նոր ուժ եր տեղակ այելու վերш բերյ ալ ին ֆոր մա ցիա յին»,- գրո ւմ է կա յքը: Հրա պա րակմ ան պ ատ րшս տեց 168.am-ը

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/rusastany-zrahatexnika-e-texakayel-hayastani-sahmanin?fbclid=IwAR1Sp-KoTg3TyTcE7_Z4tJq1JtgTC8CkVWu34ZoybGwSvBNedhne66A_hDk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *