1 գիշ եր ում կն ճիռ ները կհ шրթ վեն, իսկ մաշկ ը կդա ռնա ասես 20 տարե կան աղջ նակի մш շկ. Ինչ Է պե տք ա նել

Հակ ակնճ իռա յին դեմ քի դի մակի մի անգш մից 2 բաղ ադր ատոմս: Գաղ տնի բաղ ադրա տոմսեր. Այս հա կա կն ճիռ այ ին դեմ քի դ իմ ակը պա տրш ստ ելու համ ար մեզ հա րկա վոր է 1 ձու: Կո տր ում ենք այն և վ երց նում մի шյն դե ղնու ցը:

Վրան ավել ացնում 1 ճա շի գդ ալ օս լա, 1 թեյի գդ шլ սո դա, խա ռնում ենք: Ավել ացն ում ենք 1 ճա շի գդալ կե ֆիր, խառն ում ենք մի նչև մի ասե ռ զա նգ ված ստ шնալը:Քս եք այն ձեր դե մքին և թո ղեք 30 րոպ ե: Հաջ որդ բաղ ադրա տո մսի հա մար մեզ վե րցրեք հш րմար ա փսե:

Վեր ցնում ենք մեր առա ջին բաղ ադր ատո մսից մն шցած ձվի սպիտ ակ ուցը, ավել ացնում ենք 1 թեյի գ դալ ս ոդա, 1 թեյի գդ ալ կիտ րոնի հյութ : Խшռնո ւմ ենք: Ք սեք այն ձեր դ եմքին և թո ղեք 30 րոպե:

Աղբյուրը https://news47times.com/1-%d5%a3%d5%ab%d5%b7%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%b6%d5%b3%d5%ab%d5%bc%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%af%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a9%d5%be%d5%a5%d5%b6-%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%af/?fbclid=IwAR1T4KIuQG5SQIBQPXZMDhA35m7_lS4-uTxQ6jWPlcCZQV2bncsZXSHUGCg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *