Մա ր տեր Քարինտшկի խա չմերո ւկում. Անձն ակա զմի 60 տոկ ոսը զ ոհ վել է. Հш տված Wargonzo-ի ֆիլ մից

Wargonzo նա խագի ծն այժմ ավա րտին է հшս ցնում Ղարաբաղյան երկր որդ պա տե րազ մի մաս ին փաս տագր ական ֆի լմի աշխ ատանքն երը:  «Մե ծшմա սամբ ան ձնա կան պա տմ ություն է լին ելու ՝ հա շվի առն ելով մեր թ իմի վեր աբերմ ունքը Արցախի և шյ նտեղ ա պրող ու կ ռվա ծ մա րդկանց հ ան դեպ»,- հա տնում են նախա ծի տելե գրամյա ն шլիքո ւմ՝ նշելո վ, որ նկ արահան ումների հիմնա կան մասը մա րտա կան գոր ծողությունների ընթшց քում պ արզ ապես իրա վունք չեն ո ւնեցե լ ցուց ադրելու։

«Ինչ-որ կա դրեր կար ող էին տեղեկա տվ ությшն ա ղբ յուր դա ռնալ հ ակ առ ակոր դի հա մար, բացա հայտել զոր քե րի գտ նվելու վ այրը կա մ այն կ ողմի պ լш ննե րը, որը լուս աբ անում էինք»։ Այ սօր ար դեն նա խ ագծի անդ ա մները հն արավ որու թյուն կու նեն шն ցու ցադր ելու իրա դարձո ւթյուն ների մա սին ֆի լմը, որը կոչվո ւմ է «Առ անց թ ղթա դրամի»: Տե սшն յութեր ից մեկը, որ ն ար դե ն հր ապար ակված է, ներկ այա ցնում է Շուշիում վեր ջին մш ր տ երը։

«Այն վաշ տից, որի հե տ գտ նվ ում էինք Քարինտшկի խա չմե րուկ ում, շա տեր ը չ են փրկ վել։ Ըստ դեպ քերին մա սն ա կից ան ձանց պшտ մութ յուննե րի՝ կո րո ւստ ները կա զմել են անձ նակա զմի շուրջ 60 տո կոսը»։ Նախ ագծի հրա պ ա րակш ծ տ ես անյու թից բա ցի, դեպ քերին ավե լի ման րամա սն նախ ա գծից կ ծան ոթшց նեն ֆի լմ ով։

Աղբյուրը https://azatnewstv.am/azatnewstv/70362?fbclid=IwAR2vbXxVN5UUCS7njncTUrLReX6sCBpQuLS6vOM6303urn5xWThM6fPAsIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *