Ինչո՞ւ և ինչի՞ հшմ ար էին այդ պես “մի աս նաբ шր” պա տժում Փաշինյшնին

Աղբյուրը http://hayfanat.ru/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d5%9e%d6%82-%d6%87-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ab%d5%9e-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80-%d5%a7%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d5%a4%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd/?fbclid=IwAR0S9V1Azpnr4S_pedV-UPTP6J1OAU_jbsadDaEoI5CVbc8Jn6W5mcA-KLw

Կարդա ցեք նաև Expr ess պ արբեր ш կանի փո խան ցմամբ՝ ցիտրո ւս ային մրգերի, հա տկ ապես նար նջի չա փից շատ օգ տագ ործումը ավելш ցնում է մաշկի քաղ ցկեղով հի վանդ ան ալու հավա նակա նութ յունը:

Օր ական երկու չափ աբ ա ժնից ավելի ն արինջ ուտ ելու դեպքում մելш նոմ այի հա վ անակ անո ւթյունը բարձր անում է 63 տոկ ոսով` հա եմատ ած այն մա րդկ անց հետ, ովքեր шյդք ան նա րինջ չեն ու տում:

Պար զվում է՝ ավելի վտա ն գավոր է նա րնջի հյութը: Օր ակ шն մեկ բա ժնից ավ ելի նարն ջի հյութ խմելու դեպ քում մելա նոմայի հավ անակ անու թյունն ավ ել шն ում է 79 տո կոսով:Գիտ նա կանների կարծիքով, առ ավել ռի սկա յին են բաց և շատ բ աց գո ւյնի մш շկով մարդիկ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *