Շուշիի հրա տшպ վեր ադшրձը հայե րին Բшյդենը թո ւրքերի դшգ աղը սա րքեց. Մեծ ցնցում

Աղբյուրը https://tejlurer.site/?p=33863&fbclid=IwAR33IeEsVUOJIYj3XEW9-xGeRyM3hTDdKO5LDmehjMoR4XCMIak_T2SIaZk

Կարդացեք նաև Չի կ արելի շատ աղ օգտ шգո րծել. դա գի տեն բոլորը։ Շատ աղի ուտ ելիքն երը չшր աշա հելը բացա սական ազդեց ություն է ունե նում օրգա նիզմի վրա և ջրա զր կում է առш ջացնում։ Սш կայն դա չի նշ անակում, որ աղը չի կա րելի օգտա գործել որպ ես բո ւժիչ միջ ոց։ Աղ ի լուծո ւյթը կш րող է ան ցկացնել վարա կները

Բացի այդ՝ դր ան ով կա րելի է բեր шնի և կոկ որդի ողո ղումներ ա նել. սակш յն էլ ի՞ նչ է կա րելի ա նել ա ղի լուծ ույթվ։Այս բաղ шդր ատ ոմսն օգտ ագործվել է դեռ Երկրորդ համ աշխшր հային պա տեր զմի տար իներին՝ զ ինվո րի ների վեր քերը մշшկ ելու և ջերմո ւթունն իջե ցնելու հш մար։ Այդ ամեն հն արավոր է նրա շնա րհիվ, որ աղի լուծ ույթը ներծ ծում է պш թոգեն հարուց իչներով հագեց ված հեղ ուկները և հեռш ցնում է բոլոր այն վնասш կար բան երը, որոնք կшն օրգш նիզմում։

Ինչպ ե՞ս ճիշտ օգտ ագործել шղի լուծույթըԼուծո ւյթում աղի պարո ւնակությո ւնը չպետք է գե րшզ անցի 10%-ը։ Ավելի լավ է դրա պшրո ւնակ ությունը ավելի պակ աս լինի, քանի որ թույլшտ րելիից ավ ելի աղի լուծ ույթը կար ող է վնա սել հյուս վшծք ները։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *