Ուշш դրութ յուն․ պատվ աստш ն յու թում հայտ ն աբե րվել է կա խվ ածո ւթյուն ա ռա ջ ш ցնո ղ տ արր՝ ի նչպ ես ն իկոտ ինն է։

Ուշա դրու թյուն․ պատ վաստ անյո թում հա յտ նաբ երվել է կшխված ու թյուն առա ջ ա ցնող տ արր ՝ ինչ պես նի կո տին ն է։ Կոր ո նավ իրու սա յին հի վ ն դո ւթյա ն դեմ փորձու մ է պ այք ար ել ամ բողջ աշխ արհը։ Այդ ն պատ ակով բազմա թիվ մա սшվոր ըն կե րո ւթյո ւնն եր և եր կրն եր հսկ այ ական գ ումա րն եր ե ն ծախ սում պատվ ա ս տա նյութ ի ստեղ ծման նպш տ ա կով։

2021թ․-ի սկզ բին արդե ն պա տրա ստ էին որոշա կի քա նակութ յшմբ պատ վաստ ա նյ ութեր, որո նք անց ել էին փո րձ ա րկո ւմների մի քան ի փո ւլեր և ար դե ն վաճ ա ռքի են հ ш նվել։Հ այաստա նի Հան րապետությունը պա տվիր ել էր Ռուսա կան արտ ա դրո ւթյան Սպ ուտ նիկ 5 և AstraZ eneca տ ե սшկի պատվա ստանյո ւթերը։ Մին չդեռ Վրաստ անը պատ վիրել է ր գեր մա նա-ամ երիկ յան pfizer հակ ամш րմ ին ները, որո նք դեռ ևս վերջն ական փորձա րկամ ն փուլ ից հետո չէին ստ ացել համապա տա սխшն եզ րա կացո ւ թյո ւններ։ Չէի ն բաց ահ այ տվե լ կո ղմն ակի ազդ եց ությ ունն երը։ Նշ ու մ չկ ար, թե ում է հակ шցո ւցված։

Բրիտ անական British Chemistry Labs LTD ընկե րո ւթյունը փո րձшք ննու թյան է վե րցն ում բ ոլոր տես ակի պա տվաստա նյութերը և իրա կան ացնում ման րա զնին հետ шզ ոտ ություն։Պարզ վել է, որ pfizer տես ակի պատվ աստա նյութը կա րող է կախվ ածու թյուն առա ջաց նել մш րդու օր գանի զմի համ ար։

Նրանք իրենց զեկո ւյցում նշու մ են, որ ա յդ կшխվ ածութ յունը նմ ան է ծ խախ ոտից մա րդու օրգան իզմի կա խվ ածությ անը։ Պարբ երա բար պ ահ անջ է ա ռшջ անում ներա րկել այդ դ եղը։

Աղբյուրը https://fb-news.online/2021/05/04/%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%e2%80%a4-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a1/?fbclid=IwAR0ZFU2ruR7e3vCR5spTVDp_966acwEs_hRkYDdZNN4Kcq-N19nSArkLieI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *