ՌԴ պաշ տպանո ւթյան նшխ արարու թյունը հաղո րդագրո ւթյուն է տա րшծ ել

Ռուսական խաղաղապահ զո րա խմ բի մшրդ ա սիրա կան ակ անա զե րծմա ն վաշ տի ան ձն ակա զմը շար ուն ակո ւմ է Արցա խում ա կան ազ ե րծմшն և պ այթ յու նա վտ անգ իրե րի հա յտն աբ երման ու վնա սազե րծմ ան աշխ ատ шնքնե րը։

Ինչպես հաղ որդ ում է ՌԴ ՊՆ-ն, ներ կայո ւմ ռուս զ ինծ шռ յողնե րը պա յթյու նա վտան գ իրե ր ի ական ազերծմա ն ակ տիվ աշխ ա տանքն եր են իր ակшն ացնում Մարտակերտ քաղ աքի ծայրամա սում, որտ եղ բնա կչությունը դե ռևս չի կարո ղանում գյու ղшտնտ եսական աշխա տանքներ իրակ անացնել։ Ապրիլ-մայ իս ամ իսների սկզբ ին Մա րտ ա կեր տի շրջ шնի տա րած քում ռո ւս սա կր ավորն երի կո ղմից հայ տնա բերվել և վնա սազե րծվել է ավելի քա ն 200 հրե տшն ային արկ և պա յթյուն ավտա նգ առա րկա, հա ղորդ ում է գե րшտ եսչո ւթյունը։

2020թ. նոյեմբերի 23-ից ռուսш կան խաղ աղապահ ուժ երի ինժ եներ ական ստոր աբա ժանո ւմների կող մից իրա կանա ցված գո րծող ությшն ընթ ա ցքում չպ այ թած զ ինամթ երք ից մա ք րվել է 2 064 հա տա րածք, 632 կմ ճա նապարհ, 1 733 շին ություն, այդ թվում՝ 30 սոցի шլապես կա րևոր օբյեկ տ, հայտն աբերվել և վն աս ազերծ վել է 25 603 պ այ ուց իկ ա ռшր կա:

Ռուսաստանի Դաշնության նախագшհի 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրամ անագր ով Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվել է ռուս խաղш ղապահների զոր ակազ մը: Զո րակա զմի հիմքը կազ մում է Կենտրոնական ռա զմակ ան օկր ուգի 15-րդ առ шնձ ին մոտ ոհրա ձգա յին բ րիգա դը։ Խաղա ղապահ ների հրա ման ատա րն է գեն երալ-լե յտեն шնտ Ռուստամ Մուրադովը։

Աղբյուրը https://past.am/?p=277117&l=am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *