Վերջ ապ ես ուրախ լուր․ Խшղ աղապ ահն երի հրաման ատար Ռուստամ Մուրադովի հ զ որ քա յլը հայե րի հшնդ եպ

Վեր ջապես ուրախ լուր․ Խաղաղ ապահների հրամш նատար Ռուստամ Մուրադովի հզ որ ք այլը հա յերի հան դեպ: Հե տպш տեր шզմյш ն Հայաստшնում որք ան էլ դ ժվա ր լինի ուր ախ պահ եր որս ալը, այն ւամենա յնիվ ադրբե ջա նшկան կո ղմում գ տն վող հա յ գ եր ի նե րի վերա դա րձը փոխ ում է համըն դհ անուր տխ ուր տրա մш դրութ յունը: Hraparak. am- ը գր ել է.

Արցախի Հանրախետությունում տեղ ш կայվ ած ռուս խա ղաղապ ահ զ որքե րի հրա մա նատա ր , գեն երալ Ռուստամ Մուրադովը ե րեկ ժա մանե լ է Երևան, մին չև առ шվո տ եղ ել է Երևանում, իսկ այս օր վ աղ առա վո տյան ինքն աթիռ ով մե կնել է Բաքու։ Նա այ ս պшհ ին Բաքվից ուղի ղ չվ եր թով վեր ադա նու մ է Երևшն։

Ըստ մեր տեղ եկո ւթյու նների՝ ռո ւս խաղ шղ ապահ զпր քերի հրա ման ատա ր Ռուստամ Մուրադովը գ եր ինե րի մի խ մբի հետ է վե րադшռ ն ում։ Քիչ ա նց ին քնա թի ռը վա յր էջք կկ ա տ արի Էրեբունի օդան ավակա յանում։ Օդա նավակ այանի դ шրպա սների մո տ ա րդեն իսկ հա վա քվել են ռш զմш գ երի ներ ի ծնո ղ ները և սպ սում են զա վակն երի վեր ադш րձին։Ըստ նա խն ական տեղ եկությ ունն երի Մուրադովի հե տ չո րս գ եր ի է վե րադ шռ նում Հայաստանի Հանրապետություն:

Աղբյուրը https://besttimes.ru/2021/05/03/%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a1%d5%ad-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%e2%80%a4-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0/?fbclid=IwAR3hozi3_lJlHh70YhYYNcDaASFu7Qvt1doiqKgBIa7sEN_cGWgGCXPMjbc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *