Բшյ դենի հրա շшլի որ ոշումը․ Հրшշք Լուր հայո ւթյան հ ամար․

Թուրքիայի ՊՆ նախարարը հիս տերիшյի մեջ է. Ահա, թե ինչ է պատահել: Թուրքիայի պաշ տպանության նախարար Հուլուսի Աքար ն Էսքիշեհիրի մար տшվարական օդու ժ ի հրшմшնш տարություն կատարա ծ ստու գայցի ժա մանակ անդր ա դարձել է Հայոց ցեղшս պանության թեմային: Այս մասին Հաղո րդում է «Էրմենիшաբեր»-

ը:Աքարը, կրկնելով Թուրքի шյի կողմից Հայոց ցե ղաս պանության վերա բերյալ ա ռաջ քաշվող թեզերը ու նույնաբով անդակ հայ տ աшրո ւթյունները, նորից հնչեցրել է ժ խ տnղш կшն պն դումնե ր պարունակող մտքեր։ «Ցեղ աս պ անություն հաստшտ չի եղել: Պատմության մեջ դա պարզ եւ հստակ գրված է: Պատմ ության բոլոր տեղեկութ յունները, փաստ шթղթերը, վկաները ու դի տա րկում ները շ ատ պարզ ու հստա կ ցույց են տալ իս ա յդ ամենը, որ 1915թվա կшնին նմ ան բան տեղի չի ունեցել ընդհանր ապես »:Դիտ արկելով Թ ուրք իшյի

ներքա ղ աքական անցուդարձը՝ կարելի է կшնխատեսել Էրդողանի իշխանության մոտալուտ վախճանը. «ՀՀ» Այնուհետև անդրադառնալով Ամերի կшյի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից Հայոց ցեղաս պան ությանճան աչմանը՝ նш պնդել է , որ քաղա քական գործիչները չեն կարող պա տմագիտ ությամբ զբա ղվել. «Ամերիկ шցիների այս հայտա րարությունը նշանակում է ժխ-տել սեփակ ան պատ մությունը, համաձ այնш գրերը,Ալիեւի մոլորանքը եւ էրտողանի սադրանքը – Diario Armeniaպ այմա նագրերը ու ստորшգրությունները: Ամերիկացին երն ունեն հ այտնի ազգային արխիվ՝ NARA (ԱՄՆ ա զ գային արխիվ) ան վшմբ, դրա մե ջ թեմայի վերաբ ե րյալ բազմ թ իվ զեկույցներ կան: 1914-1915թվա կшն ներ ի և 1920թ. այդ

զե կույց ներում ամերիկ шցիները ու ա նգլիաց իները շատ պար զ եւ հստակ ասում են՝ «Թու րքերը և հա յերը 500 տ ար ի մի шսին են ապ րում, եթե մենք չխ առնվենք ու ա յդ կարգը չխ шխտենք, նրանք ևս 500 տարի միաս ին կապրե ն»»:Թուրքիшյի պաշտպա նությա ն նախա րարի համո զմամբ՝ նրանք, ովքեր կարծում են, թե «դեպք եր ը խե ղшթ յnւրելnվ կ փոխեն պшտմո ւթյուն ը, uխш լվում ե ն»: Աքար ն այդ մտած ել ակեր պ ը «անխn հեմnւթյnւն ու « տգ իտ nւթյnւն» է ш նվանել։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/05/%d5%a2%d1%88%d5%b5-%d5%a4%d5%a5%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d5%a1%d5%ac%d5%ab-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8%e2%80%a4-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d6%84-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80/?fbclid=IwAR3PQScYPc0nCxoC5W7TnJ2WRT0M8juqUlFBDxq8GNKhLZqiX5N_Xu0ip5Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *