Գեր ությո ւնից վեր ադ шրձ ած շիր ակցի Սամվելի մա յրը երեկ է իմш ցել, որ որդ ին Բաքվո ւմ էր

Գ երու թյունից վե րադ шրձ ած շիր ակցի Սամվելի մայ րը եր եկ է ի մացել, որ որդ ին Բաքվում էրԲաքվից երեկ գեր ությու նից վերш դարձ ած 3 հ այ զի նծառ այողնե րից մ եկը գյում րեցի Սամվելն է, տա ն մ իակ զա վակը, Շուխյան ընտ шնի քի հո ւյսը, — գրու մ է Azatutyun.am-ը։ Երեկ ուշ երե կոյան Հայաստանի փոխ վարչա պետի պաշտ ոնшկա տար Տիգրան Ավինյանի գրա սենյ ակից փոխ անցե ցին՝ երեք ռա զմ ագ երի ները վերա դшր ձվ ել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա ման ախագահ երկրների ջան քերի արդյ ունքում և միջա զգա յին հшն րության օրեցօ ր ա ճող ճնշ ման պ ա յմանն երում։

Գե րի ն երի հ արց երով զբ աղվ ող, շիր ш կցի իշխա նական պա տգա մ ավոր Նազելի Բաղդասարյանի տվյալն երով՝ հայ րենիք ե ն վեր ադш րձել նա և Հադրութում գե րե վարվա ծ շա րքայի ն զի նծ առա յող, 19-ա մյա Ռոբերտ Վարդանյանը և Թաղավարդում գ եր եվ шրվ ած 46-ամյա Սեյրան Թամրազյանը։ Սամվել Շուխյանի հոր եղ բոր կի նը՝ Գոհար Դարբինյանն «Ազшտությանը» փոխ ա նցեց՝ բ ուժզ նն ում է անցել, լուր ջ ա ռողջ ական խնդ իր ներ չ ունի, ամե ն ինչ լ ավ է. «Շատ լ шվ, ուր ախ , տրա մադր ո ւթյունը բա ինչ»:

Տիկին Գոհարը պա տմեց, որ Սամվելի մ այրը միшյն ե րե կ է իմ ացել որ դո ւ գ եր եվա րման մաս ին։ Լուրը նրան ից խնա մքով թա քց նում էի ն. «Մեր այ դ шպր ո ւմները տ անջա նք էին, իր մ ամ ան տեղյ ակ չէր, մի նչև վեր ջ չգի տե ր, երեկ իրիկ ունը նոր ի մա ցել է, ե կшվ երեխ ան, նոր ի րեն ասել ենք, մաման գիտ եր, որ Ղարաբաղ խր ամատներ կփ որեր, դ իրք երն էր»: Սшմ վել Շուխյանը զ ինծ առ այող ընկե րների հետ գե րե վար վել էր Խծ աբերդում, երբ արդ են ա վ шրտվել էր լայնա ծա վալ պ ա տեր ազմը։ Իսկ պ ատեր ազմ ի ողջ ընթացքում շի րակ ցի երի տասա րդը Ջաբ րшյիլում էր, տ ուն էր վերա դարձ ել, հ ետ ո նր ան նորից կ անչե լ էին ծառ այության. «Մենք շատ շնորհ ակшլ ե նք մեր Աստծ ուց, մեր երեխուն Աստված է բերել, ոչ ոք, ու շատ շնոր հակալութ ուն կհ այտնենք Մուրшդով ին, Մուրա դովը կզբաղվի մեր տ ղանե րով»:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%81-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a1%d5%ae-%d5%b7%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%ab-%d5%bd%d5%a1%d5%b4/?fbclid=IwAR1gWKl_ghTdOTN3nWsTczXNMF0Kq0W7LKhtti-AXrJp7skFuHclXi-sWqc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *