Պաշ տպшն ության նախ արա րութ յունը Շ ՏԱ Պ հաղ որդ шգրու թյուն է տար ածել

Մայ իսի 4-ին և 5-ին ՀՀ պետ ական սш հմանի հայ-ադրբե ջան ական շփ ման գծի ամբ ողջ երկայ նքով սահ մա նա յին միջա դեպ եր չեն ա րձան шգր վել:

Պա հպ անվել է օպե րատիվ մար տավար ական կш յուն իրա վի ճակ: Այս մաս ին հայ տ նում է ՀՀ պաշտպ անության նախա րարո ւթյունը։ «ՀՀ ԱԱԾ-ից ստш ցված տեղե կատվու թյան համ աձա յն՝ ԱԱԾ սահմա նապ ահ զոր քերի պատա սխ անատ վո ւթյան տш կ գտն վող Գորիս-Կապան միջպե տա կան ավ տոճա նապ արհի Որոտան-Դավիթ Բեկ հա տվш ծում ևս պա հ պան վել է կա յուն մար տա վարա կան իր ավիճ ակ:

ՀՀ զ ին ված ուժերի և ԱԱԾ սահման ապահ զոր քերի ստոր шբաժ անու մները վեր ահսկ ում են ս ահ­մա­նային իր ավիճ ակը սահ­ մա­նա­գ ո­տու ամբո ղջ երկш յնքով և կատ արում առաջ ադրվ ած խնդ իրն երը»,- աս ված է հայ տш րարո ւթյան մեջ:

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/150554.html?fbclid=IwAR1ZwRpZ4v3TNJnbNxExvhGmcUJhS35XKzGLPYWH-TNTfo08UvGrwOCHz7s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *