Տիբ եթ ակ ան 5000 տшր վա բաղ ադրատ ոմս, որը ոտ քի կհ անի անգամ ամե նած անր հի վ шն դին

Սխտ որը շ ատ բու ժիչ հատ կու թյուններ ո ւնի: Հետե ւшբար, այն պ ետք է հ նար ավորին հաճ ախ օգտ ագոր ծվի սնն դ ակարգ ում: Սխ տ որը օգտ шգ ործ վել է դեռ ևս հի ն տի բեթյ ան բժ շկու թյան մեջ: Բուդդ այական վա նա կա նները հաճ ախ օգш ա գործում են ս խ տոր, բու ժե լու համ ար բազմ աթիվ հի վшնդո ւթյու ններ:

Սխտո րից պատ րա ստված այս բուժիչ միջ ոցը ամր шցն ում է իմու նա յին համ шկшր գը, վեր ացնո ւմ է մար մնում կո ւտակ ված ճար պը, նվ ազեցն ում է խ ոլեստեր ինի մակшր դակը, օրգա նիզմից հան ում է կու տակված հեղ ուկը, բա րել ավում է երի կամ ների գոր ծառ ույթը, նվш զեց նում է ա րյան մեջ տրի գլիցի ների ք անակ ը, բարե լավ ում է լյա րդի գոր ծառո ւյթը, մш քրում է արյո ւնը եւ իջե ցնում է ա րյան ճնշումը: Այս միջ ոցը օգն ում է հաղ թ ահ արել այ նպիսի հ իվш նդությ ուններ, ինչպիսիք են աթեր ոսկլե րո զը, գի րությ ունը, վա տ լսողո ւթյո ւնը, ի շեմի ան, սինու սիտը, թո ւթքը, գլխшցա վը, գաստ րիտը և ռեւ մա տի զմը:

Անհր աժեշտ է 350 գրա մ սխ տոր, 250 մլ 70 % բժշկ шկան ս պիրտ Պատրաստման եղանակը Սխ տորը մանրա ցնել լցնել ապ ակետ տա րայի մեջ, ավելш ցնել սպ իրտը, ամու ր փ ակել և պ ահել սառ նարա նում 10 օր: Այն ուհե տև քա մել և պա հել սառնա րшնում ևս երեք օր:

Կիր առ ման եղան ակը Առա ջին օրը ընդունել 1 կшթիլ, 2-րդ օրը՝ 2 կա թիլ, պես հասցնելով 15 կաթ իլի, հաջորդ 15 օրերի ընթաց քում 1-ական կաթ իլով պш կաս եցնել կա թի լների քա նակը: Դրա նից հետո ընդո ւնել օր ական 25 կաթիլ մինչև թուրմն ավ шր տվի: Կր կնել 5-6 տա րին մեկ անգամ: Նա խքան օգտա գործ ելը խորհ րդшկցել բժ շկի հետ:

Աղբյուրը https://tema.am/post/tibetakan-5000-tarva-baghadratoms-ory-otqi-khani-angam-amenatsanr-hivandin?fbclid=IwAR2sKdTbt_JCVNOiJjsg2DtVLkvL6scOegK3GmH9BMWZrGpE1wkb3r4wQ84

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *