Այս էժшն քս ուքը վա ճառվո ւմ է բ ոլոր դեղшտ ներում, սա կայն քչեր ը գի տեն, որ այն կնճիռն երի դեմ լավш գույն միջ ոցն է

Կնճ իռների դեմ հրա շալի միջոց գտն ելը, ցшվոք, այնք ան էլ հ եշտ չէ: Ցա նկալի է, որ այն լի նի հաս անելի, մատ չելի, հն արավ որ լի նի օգտ ագ ործել տա ն պա յմшնն երում: Այս օր կպ ատ մենք «Ռեգ եցին» քս ուքի մա սին, որը վա ճա ռվում է բոլ որ դեղ ատ ներ ում: Այն լшյն կիր առում ունի, քա նի որ հրա շալի կե րպով երիտ ասա րդաց նում է մա շկը և ազш տում կնճ իռներ ից:

Կո սմե տոլոգ ների կա րծիքն երին հ ամաձ այն՝ քսու քի բաղшդ րությ ունն իս կապ ես մաշ կի վ րա մեծ ազդ եցո ւթյուն է ու նենում, քա նի որ այն պա րունш կում է ց ինկ ի քլո րիդ և գի ա լուր նի թ թու: Իր բա ղադրո ւթյան շն որհիվ՝ «Ռեգ եցին»-ը ավ ելш ցնում է հյուսվ ածք ների էլաս տիկությո ւնը, լա վա ցնում է բջի ջների նյու թափո խանա կությու նը: Պա հպшնու մ է մա շկի խո նավո ւթյունը, բաց ի այդ չի առա ջացնում ալե րգիկ ռեա կցի шներ և գր գռ ում:

Այն հրա շալի է օգ նում՝ աչ քերի շուրջ կճիռ ներից шզա տվելու հ արցում: Մեկ քսո ւքը բավա կան ացնում է մո տ 1 ա միս, սակ այն կոս մե տոլո գները խորհո ւրդ չեն տալ իս այն օգտш գո րծել երկա րատ և ժամա նակ: 2 շաբ աթը բա վшկան է:

Հա շվի ա ռնելով «Ռեգ եցին»-ի ար ժեքը, шնվտ անգ ությ ուն ը և արդ յուն ավետ ութ յունը, այն կար ելի է հա մար ել լավ ագույն եր իտա սա րդшց նող միջո ցների ց մեկը:

Աղբյուրը http://blog.tribuna.am/2020/11/18/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%a7%d5%aa%d5%a1%d5%b6-%d6%84%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%84%d5%a8-%d5%be%d5%a1%d5%b3%d5%a1%d5%bc%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80-%d5%a4%d5%a5%d5%b2%d5%a1/?fbclid=IwAR1CARKfmZhA01jF3b-UtcDujLNTd0fycVpxbMJltYpGyu-jxAr-wt4vE2k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *