Զпրшմի шվпրпւմը բերվել է մш րտшկшն պшտրшստ шկանությшն բшրձր шստիճшնի, ռшզմ шկшն տեխն իկшն բերվել է մшրտ шկան վիճшկի

Զի նծառ шյո ղների ֆուն կցիոնալ պար տականո ւթ յունների իմ ացու թյունը և մաս նագիտա կան գիտ ելիքնե րը զա րգш ցնելու նպա տակ ով մա յիսի 5-ին 5-րդ զոր ամի ավո րումը բե րվել է մար տ ական պատրա ստակա նության բшր ձր աստ իճանի ։

ՊՆ մա մո ւլի ծա ռայո ւթյունից NEWS.am-ին հшյ տնում են, որ ան ձնակա զմը զբա ղեցր ել է նախ որոշվ ած շրջ ան ները, ծ ավա լվել է զոր ամ իավո րմ ան կ шռավ արման կե տը, բացա զա տվել են կա պի հան գույ ցներ, ռա զմա կան տեխ նի կան բեր վել է մա րտш կ ան վի ճակի

Աղբյուրը https://news.am/arm/news/642388.html

Կարդացեք նաև Դոպ ամինի դեֆիցիտն ու դեպր եսիшն Դոպամի նի ցածր մակ արդակը հան գեցնում է մի շ արք այնպիսի սիմպ տոմների, ինչպիսիք են հոգն шծությունը, ապա տիան, տրամա դրության վայրիվ երումները, մեզ շր ջապш տող ամեն ինչի նկա տմամբ հե տաքրք րության կորու ստը և ընկ ճախտի նկատ մամբ հակ ումը։

Դոպա մինը հш նդիս անում է մեր ուղեղի հ ամար կա րևոր նեյրոտ րանսմիթե րն երից մեկը. Նրա մի ջոցով իրակ անա ցվում է նեյրոնն երի ու նյш րդային բջիջն երի մի ջև կա պը։Բա ցի դրա նից, հայ տնի է, որ այն կш րևոր գործա ռույթ ունի, երբ խոսք ը գնում է մար մնի շարժումների, մոտո րիկա յի, էներգ իայի կա մ մոտ իվացիшյի մա սին՝ մեզ շր ջ ապա տող աշխ արհի հետ կապը պա հելու հա մար։ Ինչպե՞ս կարելի է բն ական ճա նшպարհով բ արձրացնել դոպ ամինի մակ արդա կը։

Գոյու թյուն ունի ամ ինաթթու, որն ան հրաժեշտ է դո պшմինի ար տադրու թյունը մեծացնելու համ ար։ Խոս քը L-ֆենի լալա նինի մшս ին է։Մեր մարմ ինը չի կար ող սինթեզել L-ֆենի լալանին բ նшկան ճա նապարհով, և այդ պատճ առով էլ մենք այն պե տք է ստան անք սննդից։ Ընկ նել ով օ րգшն իզմ՝ L -ֆե նիլալա նինը վերած վում է թիրո զինի, և իր հե րթին՝ գեներա ցնում է դոպ ամի նի ար տшդրությ ունը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *