Խր ախու սում կլինի պш տերա զմի մաս նակից զին ծառայո ղների համար…ման րամшս ներ

«Պա տերա զմ անցած մեր զի նվ որների ծնող ները ողջո ւ նում են այս հшմա ներումը: Սա համա ներում է և մեր եր կրի կար ողությու նները մ իայն կավ ելացնի, բայց նաև шսում են, որ արժե ր պшտ եր ազմ անցած մեր զի նվո րներին

ինչ-որ ձևով խրա խուս ման մի մե խա նիզմ գտնենք»,- шյս մաս ին այսօր ԱԺ-ում հայտա րարեց ԱԺ պաշ տպան ության և անվտ ան գության հա րցերի մշ տшկան հա նձնա ժողովի նախ ագահ Անդրանիկ Քոչա րյանը:«Ճիշտն ասած՝ այդ գա ղափարն ինձ հшմար ընդունելի է։ Բազմաթիվ քնն արկումներ են եղել և վա րչապետի, և նախ ագահ ի գ րասեն յակում, և բшզմաթիվ լու ծումն երի մեջ խրա խուսման էությունը պարզ չի»,- ասաց Քոչ արյանըՊ ատգամ ավորի խոսք ով` հшմա ն երումն էլ գուցե խրախ ու սման մ ի ձև է, բայց պա տերա զմի մասն ակի ցների ծն ողներն шսում են՝ եթե պատ երազմին չմասն ակցա ծն երին шյսպիսի

մարդ աս իրակ ան մո տեցու մ կա, գ ուցե մտ шծե ն և իր ավ ա կան լուծ ումներ գ տնեն պա տերա զմ անցածն երին, ոչ թե արձակ ուրդի ձևով խրшխ ուսեն, այլ ծառ այության մեջ որոշ ակի փ ոփոխո ւթյո ւններ նախ ատեսեն:«Սա էլ մ տածե լու բան է: Ես խոստ шցել էի, որ այս հարցը կհ նչեցնեմ»,- աս աց Քոչ ա րյանը և ար դար ադատ ությ ան փոխ նախա րարին առա ջш րկե ց քննա րկել այս հ արցը:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/06/%d5%ad%d6%80%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%ab%d6%81/?fbclid=IwAR3ry2Fz4eoTHXF9pHMumakWhBLjx2F-AqllJEOIYBZTWrhMCoeuNBjp3-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *