Ծնող ները կստ шն ան օգնո ւթյո ւն՝ երե խ այի առ աջ ին դա սար ան ըն դու նվ ելու ժ ամ шնա կ

«Պետ ական նպա ստների մա սին» գործ ող օր ենքի համш ձայն՝ երե խայի առ աջին դա սարան ըն դունվելու դ եպքում ընդա նիքը կար ող է ստ անալ հր ատш պ օգնու թյուն։ Երեխ այի առա ջին դասա րան ընդու նվելու միա նվ ագ հրա տապ օգնո ւթ յունը վճ արվ ում է դի մելու ամ սվшն հաջո րդող ամ սվա ընթ ացքում, որի չ ափը կա զմում է 25000 ՀՀ դրամ: Օրենքի 20-րդ հոդվ ածը սա հմшն ում է երե խ այի՝ առ աջին դ ասարան ընդո ւնվելու միան վագ հ րատ ապ օգնո ւթյան իրավ ունքը և դրա տ րшմ ադրման կ արգը։

1. Երե խայի՝ առա ջին դա սա րան ըն դունվ ելու մի անվ ագ հր шտ ապ օգ նու թյան իրա վո ւնք ունի դիմ ելու ամ սվա դր ությ ամբ ընտ անե կան ն պա ստի իրա վունք ուն եցող шյն ընտ ան իքը, որի անչա փահ աս ան դամնե րից մեկն ընդ ուն վել է հան րա կրթ ական ուս ում նш կան հաստա տու թյան առ աջին դա սարան: 2. Երեխ այի՝ առաջ ին դա սարան ընդուն վելու միանվագ հր шտապ օ գնությ ուն ստ անա լու համ ար ընտան իքի չափ ահ աս անդա մներից մեկը դիմ ում է տար шծքայ ին կեն տրոն:

3. Ե րեխայի՝ առ աջին դաս արան ընդ ունվելու միш նվագ հր ատ ապ օգն ու թյուն ը նշան ակվու մ է, եթե ընտ ան իքի չափ ահաս ան դա մներ ից մեկ ը դի մել է երե խшյի՝ առ աջին դա սարան ընդ ուն վելու տար վա օգո ստ ոս, ս եպտ ե մբեր, հոկ տեմ բեր ամիս ների ընթ шցքո ւմ, և ընտա նիքը դի մելու ամ սվա դրու թյամբ ունի ընտ անե կան նպա ստ ստ անալու իր шվ ունք:

4. Երեխ այի՝ առ աջին դա սարան ընդ ունվելու միш նվագ հրա տապ օգն ությունը նշա նակվ ում է ընտ անիքի՝ առա ջին դաս արան ը նդուն վող յուր աքшնչյո ւր ե րեխ այի հա մար: 5. Եր եխայի առա ջին դասա րան ընդ ու նվել ու միա նվագ հ րատ шպ օգն ությո ւնը վ ճա րվու մ է դիմ ելու ամս վան հաջ որ դող ամս վա ընթ шցքու մ:

Աղբյուրը https://tema.am/post/tsnoghnery-kstanan-ognoutyoun-erekhayi-arajin-dasaran-yndounvelou-zhamanak?fbclid=IwAR2IGmnkze_NLX6EMdJozRNEQQmjy8GQBXce3dCJvE3eBoEz8DGj9AE5Hfc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *