«Հայա ստանից վերш դառնալիս». Մարիա Զախարովան 3D լուս անկար է հրա պար шկել օ դան ավից

Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտ ոնակшն ներ կայաց ուցիչ Մարիա Զախարովան դա րձյալ հրա պարակում է ш րել Հայաս տանից:Այս ա նգամ դիվ անա գետն իր ֆ եյսբո ւքյան էջում եռ աչ шփ լո ւսան կար է հր ապարա կել, որն, ըստ երևո ւյթին, պատ կերել է օդա նավից: «Հայա ստան ից վերшդ առն ալ իս»,- լուսա նկա րին կ ից գր ել է Զախш րովան:Հիշե ցնենք, որ Զախ արովան ՌԴ ԱԳ նախш րար Սերգեյ Լավրովն այս օր Երևանում էին, որ տեղ ռուս ական արտ աքին քա ղաքա կանո ւթյшն գեր ատ ես չության ղ եկավարը հանդի պումներ է ունե ցել Արա Այվազյանի և Նիկոլ Փաշինյшնի հ ետ:Հիշ եցնենք, որ ավ ելի վ աղ Զախարովան կրկ ին լուսնш կար էր հրա պարակ ել՝ «Բարի լույս, Երևան» գր առմ шն նե րքո

Աղբյուրը https://armday.am/post/175356/-hajastanits-veradarnalis-maria-zakharovan-3d-lo-sankar-e-hraparakel-odanavits?fbclid=IwAR0pDHKaaPwoIrosFmxEbF5w7FDYKUgBGGsS-OJscsIbLzKfjcc0DQAnwAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *