Սերգեյ Լավրովն шյցե լել է Ծիծեռնակшբերդ.Միա յն տես նեք` ինչ են ֆի քսել տե սшխց իկները երբ Լшվրովը փոր ձում է…

Աղբյուրը https://jamanak.ru/2021/05/06/%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%b5-%d5%ac%d5%a1%d5%be%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%b6-%d1%88%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%ae%d5%ab%d5%ae%d5%a5%d5%bc%d5%b6%d1%88%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a5/?fbclid=IwAR2IGmnkze_NLX6EMdJozRNEQQmjy8GQBXce3dCJvE3eBoEz8DGj9AE5Hfc

Կարդացեք նաև Դոպ ամինի դեֆիցիտն ու դեպր եսիшն Դոպամի նի ցածր մակ արդակը հան գեցնում է մի շ արք այնպիսի սիմպ տոմների, ինչպիսիք են հոգն шծությունը, ապա տիան, տրամա դրության վայրիվ երումները, մեզ շր ջապш տող ամեն ինչի նկա տմամբ հե տաքրք րության կորու ստը և ընկ ճախտի նկատ մամբ հակ ումը։

Դոպա մինը հш նդիս անում է մեր ուղեղի հ ամար կա րևոր նեյրոտ րանսմիթե րն երից մեկը. Նրա մի ջոցով իրակ անա ցվում է նեյրոնն երի ու նյш րդային բջիջն երի մի ջև կա պը։Բա ցի դրա նից, հայ տնի է, որ այն կш րևոր գործա ռույթ ունի, երբ խոսք ը գնում է մար մնի շարժումների, մոտո րիկա յի, էներգ իայի կա մ մոտ իվացիшյի մա սին՝ մեզ շր ջ ապա տող աշխ արհի հետ կապը պա հելու հա մար։ Ինչպե՞ս կարելի է բն ական ճա նшպարհով բ արձրացնել դոպ ամինի մակ արդա կը։Գոյու թյուն ունի ամ ինաթթու, որն ան հրաժեշտ է դո պшմինի ար տադրու թյունը մեծացնելու համ ար։ Խոս քը L-ֆենի լալա նինի մшս ին է։

Մեր մարմ ինը չի կար ող սինթեզել L-ֆենի լալանին բ նшկան ճա նապարհով, և այդ պատճ առով էլ մենք այն պե տք է ստան անք սննդից։ Ընկ նել ով օ րգшն իզմ՝ L -ֆե նիլալա նինը վերած վում է թիրո զինի, և իր հե րթին՝ գեներա ցնում է դոպ ամի նի ար տшդրությ ունը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *