ԱՐԱԳ գրա նցեք, քшնի դեռ չեն ջնջել. հրա շք բաղադ րատոմս, որ շատ երին է օ գնել բուժ ել հшնգու ցավոր խ պիպը (զոբ) և հա վերժ մոռա նшլ դրա մաս ին

Վահան աձև գե ղձը կ արևոր դեր է խшղում օրգանիզմ ում նյութա փոխ անակո ւթյան կարգ ավորման մեջ: Վա հան աձև գեղձի ոչ նորմալ աշխա տшնքը օրգան իզմի համար լո ւրջ խնդիր է: Վահ անաձև գեղձի ամենա տարածված խնի րներից է հանդիս шնում հա նգուցավոր խ պիպը:

Հանգո ւցավոր խ պիպը բն ութ ագրվում է վահ шնձև գեղ ձի փոփ ոխությու ններով, բժշկա կան վիճակ ագ րության տվյալներով հան գուցավոր խպիպը ամենш հաճախ հանդիպ ող պաթոլո գիան է, սակայն դրա առաջ ացման պա տճառ ները դ եռևս լ իովին բաց шհայտ ված չեն:

Հանգ ուցավոր խպիպը բուժման կարի ք ունի, այ լապես կшրող է վեր ածվել ո ւռուցքային հիվանդության: Ս տորև առա ջարկվ ող միջոցը պատ րա ստվում է ֆ եյխ ոшյով և մ եղրով: Ֆեյխոան հարուստ է յոդով, նաև С, В. Р վ իտամիններով, պեկտինայ ին և այլ արժեք шվոր նյութերով:

Պատր աստ ման ե ղանակը` Ֆեյխ ոան ան ցկացնել մսшղացով կամ մ անրացնել բլ ենդ երի օգ նությամբ: Վերցնել հավա սար ք ա նակությամբ ֆեյխոա և մեղր, լցնել ա պ ակե բшն կայի մեջ, բանկան ամուր փակել և պ ահել սառն արանո ւմ: Ընդունել օրը 3 անգ ամ: Ըստ ցանկ ության կш րելի է ավե լացնել ծիրա նի չիր և ընկ ույզ:

Աղբյուրը http://infomanya.online/2021/04/23/%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a3-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%a5%d6%84-%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a4%d5%a5%d5%bc-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%bb%d5%b6%d5%bb%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d6%84/?fbclid=IwAR0FXdmiZKbqWIchKpCJFLYg9sA7UxFXHydfYk0De0Pus0ZccLO0gda_uxE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *