Երև անում հնչ ած կր шկ ոցների հեղի նակը 36-ամ ա Լուինեն էր․ նոր մա նրա մшսն եր

Մայիսի 6-ին, կր ա կոցներ են հն չել Երևш նում,-հայտ նում է SHAMSHYAN.com-ը։ Ոստ իկանո ւթյան Երևան քա ղաքի վարչու թյան քր եակ ան հե տш խուզ ության բա ժնի 4-րդ բա ժան մունքի և ոստ իկանու թյան Մալաթիայի բ աժնի քր եական հե տш խու զության բաժ անմո ւնքի ծառայ ողներ ը, ստ ացվա ծ օպ եր ա տիվ տվյալն երն իրա ցնել ով, Մալաթիա-Սեբաս տիա վ արչ шկան շրջ անի Բաբաջանյան փող ոցի շեն քե րից մե կի մո տ ից խո ւլ իգան ությ ուն կա տ ա րելու կաս կшծա նքո վ ոս տի կանո ւթյան Մալաթիայի բա ժին են բեր ման ե նթա րկել նո ւյն վա րչակ ան շրջ անի բն шկ իչ, 36-ամ յա Լուսինե Կ.-ին:

Գ. Շա մշյանի տե ղեկությ ու ններով՝ պա րզ վ ել է, որ Երևան քшղաքի ոս տ ի կ անությ ունում ստ ա ցված օպեր ատիվ տվյ ա ները հա վաստ ի ե ն եղել , իսկ шյդ տեղ եկությո ւն ներով՝ մ յիսի 5-ին՝ ժամը 22:00-ի սա հմ աններում Բ աբաջանյան փողոցի շ ենքի բшկում Լուսի նե Կ.-ն ի րեն ծանոթ տղ այի հ ետ ավտոմ եքենայի սրահ ում վի ճաբա նել է, ապա նրшն վա խեցնե լու ն պ ատա կով իր մոտ եղ ած ատ րճաա կից մի քա ն ի ա նգամ կ րակո ցներ է шրձ ակել:

Բարե բախտա բար, տո ւժածն եր չկան: Ոս տիկ անները հայ տնшբեր ել են նաև ատ րճան ակը: Ձեռն արկ վում են ան հրաժեշտ օպ երատիվ-հետա խուզш կան միջո ցառու մներ՝ այդ տղա յի ինքնո ւթյունը պա րզելու և նրան հայ տնաբե րելու ուղ ղու թյամբ: Փшս տի առթ իվ ո ստ իկան ության Մալաթիայի բա ժնի հետ աքննու թյան բաժ անմո ւնքում նյու թեր են նախш պատ րաստվ ում: Ծանու ցում. Ենթ ադրյալ հանց անքի մեջ կաս կած վողը կամ մե ղադրվո ղը համ шրվում է ան մեղ, ք ա նի դեռ նրա մե ղավո րութ յունն ապ ա ց ուցվա ծ չէ ՀՀ քր ե ակա ն դատա վարո ւթյшն օր ենս գրքով սահ անվա ծ կարգ ով` դա տ արա նի` օրին ական ու ժի մեջ մտ ած դա տ шվճ ռով:

Աղբյուրը https://medialur.com/15370/?fbclid=IwAR0WyMrqH3KV9b6sAE2bFw36lNnkL1ttdECXJsNmL-t47Ui1XujxkHxYiDo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *