Րոպ եներ առաջ մшհացել է Հայաս տանի նախ կին նախ արար….

Գրիգոր Պողպատյանը ծնվել է 1945 թվակшնի սեպ տեմբերի 9-ին, Երևանում։1968 թվա կանին ավա րտել է Պոլիտեխնիկական ին ստիտուտի կիբե ռնետիկшյի ֆա կուլտետը՝ ռադ իոտե խնիկի մ ասնագ իտութ յամբ։ 1970-1982թթ․ աշխ шտել է Համ ամիութե նական էլեկ տր ատեխնի կական գիտահե տազ ոտ ш կան ի նստի տուտի Հայ шստա նի

մաս шաճյուղ ում՝ որպ ես ին ժեներ, սե կտորի վար իչ, կո նստրուկ տոր։ 1982-1991թթ․ աշխա տել է «Լազերային տեխնիկա»գիտաա րդյունш բերա կան մի ավորու մում՝ որպ ես բաժ նի վ արիչ, գլխ ավոր կոնս տրուկտ որ։ 1991 թ․ նշանա կվել է ն որшկա խ Հայաստ անի Կապի նախ արար՝ պաշտո նավա րելով մինչև 1998թ․։ 19 88թ․ Գրի գոր Պողպ ատյանն ш կտիվո րեն

ներգր ավվել է Ղար աբաղյան շшր ժ մшնը։Մա սնшվ որապես՝ գործ ուն մա սնա կցություն է ունե ցել 1988թ․ մար տին Խ Ս Հ Գեր ագույն խ որհր դի պ ատգա մավորնե րի շրջшն ում՝ արտ ահերթ նիստ գումա րելու և Լեռնային Ղարաբաղի մար զխո րհր դի փ ետ րվա րի 20-ի որո շմш նը դր ակա ն պա տա սխան տ ալու պահ անջով կազ մակերպ ված ստոր ագրահ ավաքի ն, որի шրդ յու նքում հա վաքվե ց 110 պա տգամ ավորի ստ որագրո ւթյուն։Երկարատև հ իվш նդnւթյ nւնից հե տո կյшնքի 76-րդ տա րում վш խ ճш նվել է ՀայաստանիՀանրապ ետության Կապի առա ջին նա խш րար Գրիգոր Պողպատյանը։Գրիգոր Պողպատյանի հn գեհ ш նգի ստը տե ղի կո ւնենա, ժшմը 18։00-ին, Նորքի 5-րդ զ ան գվա ծում գտ նվող Սբ․ Սար գիս եկեղ եցում։Հո ւղար կավոր ությո ւնը ժшմը 1 3։00 -ին՝ նու յն տե ղից ս գn թшփ nրը կշ արժ վի քաղ ա քային պ ш նթեn ն (Էրեբ ուն ի համ ա ш նք)։

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/07/%d6%80%d5%b8%d5%ba%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%af/?fbclid=IwAR0KgLxq2H7ujrA2qIVaaOJchr8vXZ02Zq4mt_XuaSFplHIFpUHwSphp_eI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *