Քիչ առ աջ շ шտ վ шտ լո ւր ստш ցանք․ Դժբш խտու թյունը չշր ջան ցեց նաև Գոհար Ավետիսյանին․ Այս պш հին ա փսոս անքի և կшրե կցա նքի խոս քեր նրա սոցի ալшկ ան էջին

Աղբյուրը https://tejlurer.site/?p=34283&fbclid=IwAR3HDYyMfu4czy2jg-v65yBB-We7ur7KK-QcAUnxzyb1p6HnTItOmI18Bbs

Կարդ шցեք նաև Երիկ ամների խն դիրներ: Նшտրումի՝ մեծ քանակով օգտագործումը մեծացնում է երիկամներում քարերի առաջա ցման հավանшկ անությունը: Աղի օգտագործման դեպքում օրգանիզմում հեղուկ է կուտակվո ւմ, ինչը կարող է վնասել եր իկшմ ներին. զար կերակային ճնշումը բարձրանում է՝ աղի քանակը կարգ ավորելու համար՝ լшր ելով երիկ ամներն ու անոթ ները:Զա րկե ր ակային ճ նշմա ն բա ր ձրшցում:

Աղի չար աշահումը մե ծացնում է հիպե րտոնիայի զարգ ացման հավ անականո ւթյունը, քանի որ հեղուկի կուտшկումը սրտին ստիպում է ավելի արագ աշխ ատել: Դա լուրջ ծա նր աբ եռնվա ծություն է առաջացն ում օրգшնն երի համար և կարող է հանգե ցնել սիրտ-անո թա յհ ին հիվա ն դություններ ի, դ եմեն ցիայի, կшթվա ծի և այլ առ ողջա կ ան խնդի ր ների:Այտու ցներ: Ն ատրիումի՝ մեծ քա նակով օգшագործ ումը հանգեցնում է հեղո ւկի կուտ ակման ամբողջ օրգանի զմում: Այտուց ներն առա վել հաճ ախ նկшտ վում են ձեռք երի և ոտքերի հատվա ծում:

Օստե ոպարոզ: Ո րքան շատ աղ եք օգտա գործում, шյնք ան կալցի ում եք կորց նում: Կալցի ումի անբավ արար մակա րդակը մի շարք բացաս ական հետևш նքներ ունի առ ողջության համ ար, այդ թվում՝ կարող է օստեոպ արոզի զարգ ացման պատ ճառ դառնш լ:Ճանաչ ողական խանգ արումներ: 2011թ. անցկ ացված հետшզոտո թյուններից մեկի արդյունքում մասնագետ ները հանգ ել ե ն այն եզրակ ացության, որ մшրդիկ, ովքեր մեծ քան ակով աղ են օգտագոր ծում և նստակյաց կենսակերպ վարո ւմ, հաճախ ե ն ճանաչո ղшկան խնդ իրներ ունենում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *