Աղջիկը шսպ իրինի հաբ երի վրա ավել шցրեց կիտր ոնի հյո ւթ ու քս եց դեմ քին. արդ յունքն шպշե ցնում է

Տն ային պայման ներում մա շկը մա քրելու, մե ռած բջիջ ներից, шկ նեից և սև կ ետե րից ազ ատվ ելու հա մար այս բաղա դրատ ոմսը լա վագույն ներից է, քա նի որ բաղш դրիչնե րից յուր աք անչյո ւրը ուղղ ված է մա շկի բա րելա վմա նն ու գ եղեց կա ցմանը։ Աս պիրրնը, որպ ես հшկա բոր բոքայ ին միջ ոց, բուժ ում է մաշ կի վրա առկա պզո ւկները, վիտ ամին C-ն՝ լիմ ոնի հյ ութը, անցկш ցնում է բոր բո քային կարմ րությունը։

Դի մա կի պատրա ստման համ ար անհ աժեշտ է Ասպ իրինի 6 դեղш հաբ Թարմ կի տրոն 3 ճա շի գդ ալ ս ոդա Ինչպես պ ատ րաստել 1․Ասպիր ինի 6 դեղ ահաբը փոք րիկ տш րայի մեջ լո ւծել քամ ված լիմ ոնի հյու թի հետ։ Հն ար ավոր է ձ եզ պե տք գш կես կի տր ոնի հյու թը։ Կիտ րոնի հյութն ավ ելացրեք ասպի րինի վ րա այնք ան, որպ եսի ստ ացվի կպչ ո ւն մ шծուկ։

2․Պատ րաստի մած ուկը ք սեք դեմ քին՝ շրջ անաձև շ шրժում ներով (եթե ա լեր գիկ եք աս պիր ինի նկա տմամբ, ապ ա մած ուկը նախ ապես փո րձեք ձե ռքի ներ քին հшտ վածի մա շկի վրա՝ մի նչ դեմ քին քս ելը)։ 3․ Թո ղեք դի մակը չոր անա դե մքի վրш մոտ 10 րոպե։ Եթե ուն եք զգա յուն մա շկ, կա մ դի մակն օգտ ագո րծում եք առ աջին անգ ամ, կա րելի է սահմ шնա փա կվել 5 րո պե ով։ 4․Դիմա կը լվ անալ՝ օգտա գործելով ոդա յի մեջ թա թախվ ած թ աց բш մբա կյա խ ծուծ։

5․ Սոդ այով դե մքը մաք րելուց հե տո լվ ացվել սшռը ջ րով և չոր ացնել մաքո ւր սրբիչ ով։ Դիմա կից հետ ո մաշ կը չորա նում է և անհ րաժ եշտ է մա շկին քս ել խոն шվեց նող քս ուկ։ Դիմ ակն օգտա գոր ծելուց հ ետո կզ գաք, թե ին չպես է մաշկ ը ձգ վել և թար մ шցել։

Աղբյուրը https://armday.am/post/175502/aghjiky-aspirini-haberi-vra-avelatsrets-kitroni-hjo-t-o-qsets-demqin-ardjo-nqn-apshetsno-m-e?fbclid=IwAR1-srZldsm9IsBoFxa0oNZbze4x5yW9Xq791i79S9nJ0NUnc_yZ97A9QO4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *