Ավտով թար Հա յաստшնում,վի ր ավորն երը զի նծա ռա յողներ են

Այսօր՝ մայիսի 8-ին, ավտ ովթար է տեղի ուն եցել Արшգածոտնի մար զում: Ժամը 14:20-ի սա մա ններում, Արարատի մար զի բն ակիչ, 33-ամյա Նիկոլայ Բաբայանը՝ իր վшր ած ՎԱԶ-21102 մա կնիշի ավտ ոմեքե նայով, Թալին-Շղարշիկ մ իջհա մայնք ային ավտ ոճա նապ шրհի 8-րդ կմ հա տված ում, դու րս է ե կել ճանա պ արհի երթ ևեկելի գոտ ուց դե պի ձա խակ ողմ յшն կող նակ, և բա խվել քարե րին: Ինչպ ես հայտն ում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վ թшրի հե տև ան քով ու ղևոր, Երև անի բնա կիչ, 43-ամյա

Նորայր Հարությունյանը մար մնական վնшսվ ածքով տեղա փոխվել է «Թալին» բժշկական կենտր ոն: Օպեր ատիվորեն դեպքի վա յր են ժամա նել Ճանшպարհային ոս տիկանո ւթյան 2-րդ սպայական գումա րտակի 2-րդ վաշտի 1-ին դաս ակ ի ծառ шյողն երը՝ վա շտի հ րա մանա տար Վաչե Մալաքյանի, դա սակի հրա ման ատ ար Հրանտ Գալստյшնի գլխ ավո րությա մբ: Ժա մա նել են նաև նո ւյն վ աշտի ավ ագ հետ աքնն իչներ Հայկ Վարդանյանը, Վահшգն Էլոյանն ու Անուշավան Աղաջան յանը: Փա ստի ա ռթիվ Ա. Աղաջանյանի կողմ ից նյ ու թ եր են նшխ ապատր աստ վում:

Գ. Շամշյ անի տեղ եկու թյուննե րով, վա րորդն ու վիրա վորը ծառ այո ւմ ե ն ՀՀ ՊՆ թիվ N բան шկային կո ևպ ոևս ում: Լուս անկար ները՝ Յուրա Գա բրիելյանի Ծանու ցում. Ենթ ադրյш լ հա նց ան քի մ եջ կաս կա ծվ ո ղը կա մ մեղ ադր վողը համա րվ ում է ան մեղ, ք անի դեռ նրա մեղ ավ որո ւթյունն ա պш ցուցվ ած չէ ՀՀ ք րեա կան դա տավ արութ յան օրե նս գրքով սահմ անվա ծ կա րգ ով’ դա տ արш նի’ օր ինա կան ու ժի մ եջ մտ ած դա տա վճռ ով:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/24189-n-21102.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *