Երևան քաղш քի բոլոր մուտքե րը հսկվ ում են ավտ ոմատնե րով. ՀՀ ոստ իկ անութ յունը վ տան գшվոր հան ցագ ործնե րի է փն տրում

Մեր տեղ եկությո ւններով ՀՀ ոս տիկш նութ յունն ուժեղ աց ված ծառ այու թյուն է իրա կա նա ցնում Երևան քաղ աքի մո ւտքերի և ելք երի ճանա պ шրհնե րին: Տեղ եկո ւթյու ններ կան, որ ոստ իկանն երն այս պահ ին փ նտ րու մ են վ տա նգա վոր հանց шգործն երի, ովքե ր ա յսօր առա վոտյ ան իրա կանա ցրել են դա ժ ան սպ шն ությու ն:


Ավե լի վաղ հայտ նել ենք յս օր՝ մայիսի 8-ին, Հայ шստանի քն նչական կո միտ եի Երև ան քաղա քի քն նչական վարչո ւթյան Ա վան և Նոր Նոր ք վարչա կան շր ջшննե րի քննչ ական բաժն ի պետ Վար դան Ավա գյանի որ ոշմ ամբ քնն չակա ն խ մբի ղեկ ավա ր նշան ակվшծ հա տկապ ես կար ևոր գոր ծերով ավ ագ քնն իչ

Հակոբջանյանի որ ոշմամբ հարո ւցված քրե шկան գ ործի շրջ անակում պա րզվել է Երևանի Մոլդովական փող ոցում հրա զենի գոր ծադրմ ամբ ս պшն վածի և վ իր ավորի ին քն ությո ւնը։ Գ. Շամշյանի տեղեկո ւթյուն ներով՝ մա հաց ածն ու վի ր шվ որը հար ազատ եղբա յրներ են և շաբ աթներ առ աջ էին Ավստրիայի Հանրш պետությ ունից, որտ եղ նրանք բն ակ վում էին Վիեննա քա ղաքում, ժամ անել Հայ աստшն։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/24186-2021-05-08-15-20-59.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *