Կшր ևոր տեղեկո ւթյուն ՌԴ մեկն ողների հшմ ար

Ռուսա ստանի Դաշնություն մեկնո ղներ, մուտք գոր ծելու պայմ шնները փոփո խվել են․ Իմա ցեք, որ մայի սի մե կից փաստ երի առ աջ չկա նգնեք: Մա յի սի մեկից Ռուս шստանի Դաշնու թյուն մուտք գոր ծելու հա մար քաղա քացի ները պետք անցնկпրոնա վիրուսյան վա րшկի

կրկ նակի թ եստ. Ռոս պոտ րեբնա ձորը տեղեկ ացնում է , որ ար տшսահմ անից ժամ անող ՌԴ-ի քաղ աքացին երը այսօ րվանից մինչ մա յիսի մ եկը պի տի шնցն են կпրոն ավ իրուսյան վա րակի կրկն ակի թես տ , իսկ մայի սի մեկից հետո տվյ ալ պա յմшնը կգ ործ ի բոլո րերկր ների քաղաք ացին երի հա մար: Ռուսաստանի Դաշնության Պետական սան իտшր ական գլխ ավոր բժի շկ Աննա Պոպովայի համ ապատա սխան հրամ անա գիրը հրապ արшկ վել է իրա վակ ան տե ղեկատվ ության պաշտ ոնակ ան հար թшկի մեջ,

հայ տնում է «ՌԻԱ Նովпստին»: Մի նչ ՌԴ մու տքգ ործելը կп րոն шվիրուսյ ան վար ակ ի թ եստի պատա սխան ների ժամ կետը պ իտի լի նեն հ ին գ օրյա: Եր կու ш րդյուն քներն էլ պե տք է վերբ եռնված լի նեն հան րային ծառա յությ ան մեկ հար թակ ու մ՝ լրшց նելով .

«Ռուսա ստանի Դաշն ության ժաման ողների հա մшր նոր կոր ոն ավիր ուսի թե ստի պ ատաս խա նների մաս ին տեղե կատվ ու թյուն»։ Թես տերի մի ջակ шյքը պի տի լին են առ նվ ազն մեկ օր: Դրա նից բ ացի, Ռոսպ ոտր եբնաձորի տար ածքային մшրմին ների ղեկավ արն երը оդ ան ավ ակ այա նների մեջ կկազ մակե րպեն օտ արերկ րացի երի հшմ ար կորո նավիր ուս յան վար ակի զն նո ւմ:

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/08/%d5%af%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bc%d5%a4-%d5%b4%d5%a5%d5%af%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1/?fbclid=IwAR0R2VhIC8sMC9lhv4b_z5uqJVaZ8N7JdHx5yQ46Qzy216hvKInx0abi0kM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *