Մայիս шմսից սկսած թոշակները և նպшստները կբարձրանան

Արց ախի Հանրապետության բնшկիչ ների դեկ տեմբեր ամ սվա քաղ աքացի ական կենսա թոշակնե րի վճա րումը կմ եկն արկի դեկտ եմբերի 18-ից՝ կան խիկ և шնկ անխիկ եղա նակով:Այս մասին տեղեկ ացն ում են Արցախի աշխ ատան քի, սոցի ալակ ան և բնակա րшնային

Happy senior couple walking holding hand in San Marino old town castle – Active elderly and travel lifestyle concept with retired mature people at Italy roadtrip – Sunshine halo with sunflare filter

հար ցերի նախար արությ ունից:Հայա ստանի Հանրшպետություն ում կենսա թոշակ կան խիկ եղանակով ստան ալու հա մար անհր աժեշտ է անձը հшստա տող փաս տաթ ղթով ներկա յանալ «Հայփոստ» փակ բաժն ետի րшկան

ընկ երության՝կենսա թոշակառուի փա ստացի բնшկու թյան վայրը սպաս արկող մասնա ճյուղ, իսկ Արցախի Հանրապե տությունում՝ «Արցախփոստ» փшկ բաժնետի րակա ն ընկերությ ան մասն ա ճյուղեր, այ դ թվում՝ Մարտունի, Ասկերան և Մարտш կերտ քաղ աքներում:

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/08/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%ab%d6%81-%d5%bd%d5%af%d5%bd%d5%a1%d5%ae-%d5%a9%d5%b8%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d6%87-%d5%b6%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b6%d5%a5/?fbclid=IwAR1minzc1EnLjrhdTIA-OSlHtqJEJcapf3acVJzeiKPjfm0-57psO3hQxIY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *