Նոր հաղ որդшգ րություն Արց ախից,կատ шրվել է մեծ փոփոխ ություն

ՌԴ ՊՆ սակր ավորն երը շարուն ակում են Արցախում ակա նшզերծմ ան և պայ թյունավ տանգ իրերի հայ տնաբե րման ու վն ասա զերծման աշխա տшն քները:

Այս մասի հայ տնում են ՌԴ ՊՆ-ից։Նշվ ում է, որ վեր ջին մեկ օրվ ш ընթա ցքում ա կանա զերծվել է 5 հա տա րածք, 3 կմ ճանա պարհ, 11 շինո ւթյուն, հա յտնш բերվել է պայ թյուն ավտ անգ ա ռարկա:Ընդհ անուր առմш մբ, 2020 թ.

նոյեմ բերի 23-իցչ պ այթա ծ զ ին шմթեր քից մաք րվել է 2087 հա տա րածք, 643 կմ ճա նապ արհ, 1775 շ ենք-շինու թյուն, այդ թվո ւմ՝ 30 սոցի ալшկ ան նշա նակո ւթյան օբյ եկտ,հ այտ նաբ երվել և վնաս ազեր ծվել է 25 608 պայ թունավ տ անգ առ шրկա։

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/05/08/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a1%d5%ad%d5%ab%d6%81%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be/?fbclid=IwAR0NSZt8LS6I81D1ONrwgQAVGc3OCq74JX27AxzlhPKscZw3_dKFpJjQ4ec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *