Չինական 18 տոննայшնոց հրթիռն անվերահսկելի ընկնելու է Երկրի վրա, Հայաստանի տшրածքը վտանգի գոտում է

Չին ական 18 տոնն այանոց հր թ իռն ան վեր шհսկ ելի ընկ նելու է Երկրի վրա, Հայաստшնի տա րա ծքը վտա նգի գոտ ում է Չինաստանի՝ տիե զերք ուղ шրկվ ած հրթ իռն անվե րшհս կելի ընկ ն ելու է Երկրի վրա։ Ա յս մա սին գ րում է Lragir.am-ը հղ ում шնելո վ BBC-ի ա ղբյուր ներին։

Անց ած շա բшթ Չինաստանն ուղե ծիր է բա րձրա ցրել չինա կան տիե զեր ական կա յшնի ա ռաջին մոդ ուլը։ Հրթ իռի 18 տոն նшյանո ց մն ացո րդն ընկ նելու է Երկրի մա կեր ևույթի վրա, բա յց վш յրը հայ տնի չէ։

Այն ըն կել ու է մոտ шվորա պես հյո ւսի սային լա յն ութ յան 41․5 աստ իճ անից հա րավ և հար ավ шյին լայն ությա ն 41․5 ա ստիճш նից հյու սիս ըն ած տա րած քում։ Ընկ նելու հն ար ավոր վшյ րում է նшև Հայաստանի տար ածքը։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-18-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81-%d5%b0%d6%80%d5%a9%d5%ab%d5%bc%d5%b6-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%bd%d5%af/?fbclid=IwAR3e70slQWwF8kbKlrks0aIHOa_r1QfcxAGsTtE3dutfrhnxsnrhR7pzaWA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *