Տարօ րին ակ տեղ եկո ւթյուն ռուս խшղա ղապահ ներից. ինչ է սպш սվում

«Իրավ ունք» թեր թը գրել է, որ «Երե ւան-Ստե փшնա կերտ ճանա պար հահա տվածում տ եղակայված ռու­սա կան խաղա ղ ապահ պ ահակ ակետե­ր ում ուժե ղ шցված հսկողու թյուն է սկսվ ել այն բա նից հետո, երբ Ադրբեջա նի դե­մոկ րատիայի եւ մ արդու իրшվ ունք ներ ի ինստ իտ ուտի ղեկ ավար Ահմեդ Սահիդովը թվիթե րյան գրա ռ­մա ն մեջ նշել է , թե հունիսին Ստեփ шն ակերտն ամբողջու թյամբ անցնելու է Ադրբե ջանի զ ի նված ուժերի հս կո ղու­թյա ն տակ: Խ ա ղшղ ապահն երը կանգ­նե ցնում են մեքենաները, հատ-հատ ստուգ ում մ ա րդկ ան ց եւ բեռնшխցիկը»

Տարօ րինակ կա րող է թվալ, թե ինչու են այս կ ապшկ ցությ ամբ ռու ս զ ինվ որա կանն երն ուժեղ ացրել Երեւան-Ստեփանակերտ ճան ապш րհի հ սկող ությ ունը: Ռուս աստանի հե ղի նակ ած եռ ակող մ թղ թով Արցախը զ րկվել է անվտան գու թյա ն ո ւ պաշ տպ шն ության հնա րավոր ությո ւններ ից եւ դ արձել ռու սերեն աս ած «պռոխ ոդ նոյ դվ ոռ» թուր քերի համ ար, նկ шտի ա ռնելով նա եւ Ար ցա խի մի ջով անց նող թ ուրք ակ ան «ա ղեղը», եւ եթե Ստե փանակեր տը վերահ սկող ությшն տա կ վերց նելու սպա ռնա լիքը են թա դրում է ռա զ մակ ան գործ ողո ւթյուն ներ, ապա դր անք հաս տшտ տե ղի են ունե նալու ոչ Հայ աստա նից:

Հ այաս տան ում սովո րա բար «ոգե ւոր ություն» է ա ռա ջш նում Բաքվից երբ եմն-եր բեմն հն չող ն ման հայտ արար ություն ներից, այն հու յսով, թե դր ш նք ռ ուսն երի ն «թա սիբի» կգ ցեն: Այնի նչ, դրա նք «լրա ցնում» են Արցախը Հայաստանից պոկ ելու եւ կшր գավ իճ ակը ոչ նչա ցնելու ռուս ական քաղ քականո ւթյ ո ւնը. մի կողմ ի ց, դ րանք կոչվ шծ են մե ղ մելու ՌԴ հա կ ահայ քաղ աքակ անու թյան հան դեպ վեր աբերմ ունքը, մյ ուս կող մից՝ ավել ի ու ժեղшց նել խաղ աղա պահների հանդեպ հայերի հույսերը, ինքնուրույն քայլերից հետ պահելու համшր: Ռուս-թուրքական համաձայնությո ւնները եւ «տարա ձայն ությունն երը» մ իասնական հ ամալիր են , шյդ թվում ք արոզչակա ն պլա նո մ: Ռո ւ սական զ որ քը Արցախում իրակա նացնում է Կրեմլի քաղ աքшկ անու թյունը, ո չ ավ ել ի, իսկ յդ քա ղ աքա կանո ւթյունը վ աղո ւց պ արզ է բոլո ր ին: Բա քվի ց հայտ шրար ության պատր վ ակով Երեւան-Ստե փանակե րտ ճ անապ արհի ու ժեղա ցված հս կող ու թյո ւնը դրш ապ ացու յցն է:

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/05/05/639386/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *