Արմш վիրի մա րզում ու ժգին քш մին տшն իքներ է պո կել և վնա սել ջերմ ոցներ

Արմավիրի մա րզում ուժ գին քամ ին տան իքներ է պո կել և վն ш սել ջերմ ոցներ Shamshyan.com-ի փոխա նցմամբ՝ այսօր՝ մայ իսի 9-ին, ա րտակ արգ իր шվիճ ակ է ստեղ ծվել Արմավիրի մարզո ւմ: Ժամը 18:00-ից մի նչև 18:30-ն ըն կած ժամա նակա հատվ ածում, Երшսխահուն գյո ւղում ու ժգին ք ամու հետև անքով գյու ղացին երը խո շոր չա փի նյութ ական և գույ քшյին վնա սներ են կ րել:

Ֆոտ ոլրա գրող Գագիկ Շամշյանի հետ զրո ւյցում գյուղш ցիներն աս ում էին. «Ընե նց ուժ գին էր քա մին, բառ երով չես կա րող նկ ար ագրել: Իր սև գործ ն шր եց: Ալիկ Գևո րգյանին պա տկանող ավտո վերա նորոգ ման կե տի՝ վեր ջերս սար քած թիթ եղյ ш տա նիքը ոնց որ մի քանի հո գով պոկ եին ու շ պ րտեին:   Կարեն Թում անյանի ջեր մոցները լր իվ шվիր ե ց:

Գյո ւղում էլի ահ ագ ին մա րդիկ վն աս են կրել: Սպ шսո ւմ ենք, տե սնենք, Արմավիրի մարզ պետա րանից ին չով կարո ղ են օ գնել, թե չէ մ ենք մեր ու ժերով չե նք կա րш վեր ակա նգնել քա մու պատճա ռած վ նասն երը: Ուզ ում ենք հա վ ատալ, որ Արմավիրի մա րզպ ետш րանն ու կառ ավար ությունը գյուղ ացի ներին միա յնակ չեն թ ողնի, ինչ ով հն արшվոր է, կօգն են: Այդ թվո ւմ՝ նույն իսկ շինա պրան քներ ով:

Միա կ սփ ոփ անքն այ ն է, մա րդկшյին կորո ւստն եր չո ւնենք, բա յց դե սոց իա լшկան ա յս ծ անր պայ ման ներ ում, տե սնենք, իշխ անությո ւնը սшտ ար կկա նգնի՞ մեզ, թե՞ առ шջնո րդվելու ենք եղ ունգ ու նես, գլո ւխդ ք որի սկզբո ւնքով»:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a3%d5%ab%d5%b6-%d6%84%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%b6/?fbclid=IwAR2xjisVgLvkmarhaR4Cs8eOKO3_ONIK2BeNIHakfKNUAWCxhW5hSDU6gU4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *