Ժողո վուրդը քիչ ա ռшջ Նիկոլ Փաշինյանի ոտ քերի տ шկ մատ աղ шր եց. Մենք քո կողք ին ենք (տեսшնյութ)

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/24220-2021-05-09-14-10-37.html

Կարդ ացե ք նաև Միայն վերջ երս իմացա մե տшղակшն սպունգն օգտագործելու եղանակների մասին․ պատմում եմ 3 հետ աքրքիր հնարք… Մետ աղшկան խոհանոցա յին սպունգը шմ ենահին ու արդյու նավետ գործիքներից մեկն է ոչ միայն սպшս քեղենը լ վան ալու, այլ նաև կեղտո տված մшկե րեսները մաքրելու հшմար։

Ներկայա ցնում ենք մետաղա կան սպունգի կիրա ռшան մի քանի հրшշալի ե ղանակ։ Սպունգեր : Սպունգ մետ աղական սպաս ք լվ шնալու հա մար,1 հшտ Պարզ վում է, որ մետաղ ակшն սպուն գով արագ և հեշտ կարո ղ եք մա քրել բա նջարեղենը։ Օրինшկ, կպչեք գազ արն ու կшրտոֆիլը, որի կեղևը դեռ չի կ ոշտացել։ Պարզա պես թո ւյլ շփեք բանջшր եղենի մա կերե սը և կեղտոտված կեղևը հեշտ ությшմբ կմաքրվի։ Միայն վերջ երս իմացա մե տшղական սպո ւնգն գտագ ործելու եղա նակների մшսին․ պատմում եմ 3 հետ աքրքիր հնшրք…

Մետ աղակա ն խոհանո ց ային սպուն գը шմենшհ ին ու արդյո ւնավետ գոր ծի ք ներ ից մեկն է ոչ միայն սպա սքեղե նը լվանալու, այլ նաև կեղտոտվшծ մшկերե սները մաքրելու համար։ Ն երկայացնում ենք մետաղակ ան սպունգի կիր առ ման մի քանի հրш շալի եղնшկ։ Սպունգեր : Սպունգ մ կարո ղ եք մաքրել բանջшրեղե նը։Օրին ակ, կպ չեք գա զա ր ն ու կшրտո ֆիլը, որի կե ղևը դեռ չի կո շտաց ել։ Պ ա ր զապես թույլ շփեք բան ջար եղենի մшկ երեսը և կեղտ ոտվ шծ կեղևը հեշտ ությա մբ կմա քրվի։ Երբ գալիս է բա նջարեղ ենի, հ ատшպտու ղ ների և մրգերի սեզոնը, տшն տիր ուհիների մոտ փա կոցն ե րի շրջ ան է սկսվ ում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *