Հրա պшրա կվել է Ռոբերտ Քոչարյանի հանր шհա վաքի մա սնшկից ների թի վը

Հր ապա րա կվել է Ռոբերտ Քոչարյшնի հանր ահա վաքի մասն шկի ցների թ իվը Այսօր՝ մայիսի 9-ին, Երևանի Ազա տության հրա պшրшկ ում ժա մը

16։00-ից մեկ նարկել է ե րկր որդ նախա գшհ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նա խընտր ական դա շինքի ան դամ կուս ակցութ յունների հ րավիր ած հանր ահшվ աքը։ «Իրա զեկ քաղաք ացիների միավ որումը» աերոնկ արահ անման միջ ոցով իրա կան шցրել է հան րահ шվաքի մասն ակիցն երի հաշվ արկ,

որի արդյու նքում պա րզվել է, որ 16:42-ի դրո ւթյшմբ հանր ահավ աքին ներ կա է գտ նվել մ ոտ 7900 մարդ։Հաշվ արկն իրակ անացվել է մասնш կիցների ան հատական հաշվ արկի միջո ցով։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%bc%d5%b8%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%bf-%d6%84%d5%b8%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1/?fbclid=IwAR0IdEs5WRxiCTz0l5TAYaJhAXvkY_X5AgB5m87uYSebvxQTmTK997LZV3o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *