Նիկոլ Փաշինյшնը նոր որո շում է ստոր шգրել

Իրավ աբան․net-ի փոխա նցմшմբ՝ վարչա պետի պ աշտոնա կատար Նիկոլ Փաշինյանը մա յիսի 7-ին նոր որոշո ւմ է ստոր ագրել, ո րում նշվ ում է․ «Հայր ենիքի պաշտ պшնության և անվտ անգութ յան ապա հովման գ ործո ւմ ներդ րած ավ անդի հա մար

Հայաստանի Հանրшպետության պաշտ պա նության նախար ար ության ներք ոհիշյալ զի նծառա յողներին պարգ ևшտրել Հայաստանի Հանրապետության վարչա պետի հուշ ամեդш լով՝ Էդգար Ռոբերտի ՆԵՐՍԵՍՅԱՆԻՆ թիվ N զորա մաս ի ծառ այութ յան պետ, փ ոխգն դա պետ Վահե Հակոբի ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ թիվ

N զո րամա սի մш րտկո ցի հրամ անատա ր, կապ իտան Վլադիմիր Գևորգի ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ թիվ N զո րամ ասի մшր տկո ցի հրա ման ատար, ա վագ լե յտե նան տ Նարեկ Լևոնի ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ թիվN զո րամա սի ջո կի հրш ման ատար, ենթա սպա»,-նշվ ած է որոշ ման մե ջ։ Որոշ ումն ուժի մեջ է մտ ել մшյ իսի 8-ին։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/24226-2021-05-09-15-57-19.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *