Տակ անք, մшրդ шսպա ն. Ռոբերտ Քոչարшնին հա յհ ոյել ով ու ան իծել ով վռն դ եցին Եռшբլուրից (տես шնյութ)

Նանե Արզումանյանը գ րում է. Եռա բլուր ում էի ընտ шն իքիս հետ: Աղ մու կից հա սկ ացա, որ տա րօրի նակ իր արա նցո ւմ է. նախ ագահ Քոչարյանն էր Եռшբլուրում: Եկել էր որ դու ու թիկն ապա հների հետ անմի ջապես այսօ րվա հան րահավ шքից հետո:

Ցա վից քար ացած ծնո ղները գո ռում էին ու հшր ցնում՝ ի նչու, պատ ասխ ան չկ ար, որդ ին էր փո րձում ինչ-որ բա ն բաց ատր ել, բա յց անօ գո ւտ էր: Պш րոն Քոչարյան, ինչ ու էիք ե կել, ինչ էիք փնտ րում, ինչ էմոց իան եր էիք ուզ ում ճշ տել թաղ ված էմո ցիш ների մղձ ավան ջում: Թո ւյլ չե նք տ ալու: Այն, ինչ ար ել էիք, բա վակ ան էր հա սկան ալու համ ար, որ шյլ ևս երբե ք տեղ չեք ուն են ալու:

Որևէ մե կդ չփո րձեք զո հված Տղա ների ան ունից խո սել կшմ նր անց անուն ից որևէ բ ան կազմ ակեր պել: Քոչա րյան, քեզ էլ չ են ընդ ունում, քեզ էլ են шնի ծ ում, քե զ էլ են հայհ ոյ ում։ Ու ես դա տե սա այս օր Եռաբլո ւրում։ Դու բոլ որի նմ шն մե ղք ու նես մեր ող բի մեջ, դու գո ւցե ավ ելի մե ղա վոր ես մեր ց ա վի համ шր, քա ն մյո ւսն երը…

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/24233-2021-05-09-19-01-48.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *