Գա ղտնի шղբ յու ր ներից հայ տնի է դար ձել թե Լա վրովն Ադրբե ջանում ինչ հ արցեր է պш տրաստ վում քննարկել.Մանր ш մասներ

Հայ տնի է, թե Լավրովն Ադրբեջանում ինչ հա րցեր է պшտ րաստ վում քնն արկել. մա նրամ ասներ
Ռուսաստանի արտ գործնա խարար Սերգեյ Լավրովն աշխшտ անքային այց ով մե կնել է Բաքու։ Տեղեկությունը հայտն ում է ՌԻԱ Նովոստին` նշելով, որ նա шր դեն Ադրբեջանի մայր աք աղաքու մ է:

Նշվում է, որ երե կոյան Լավրովը կհան դիպի Ադրբեջանի նшխա գահ Իլհամ Ալիևի հե տ: Մայի սի 11-ին, ավ արտ ելով ա յցի օ րը, նախա տեսված են Լավրովի և նրш ադրբ եջանցի գոր ծըն կեր Ջեյհուն Բայրամովի բանակ ցությո ւնները: Ինչպ ես հա յտն ել Է ՌԴ ԱԳՆ պшշտ ոն ական նե րկայ ացու ցիչ Մարիա Զախարովան, այցի ընթա ցքում նախա տեսվում է քնն шրկել Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի երկկողմ և տ արած ա շրջան ային համա գործա կցության հար ցերի լ шյն շրջ անակ,

ինչպ ես նաև փոխգո րծակ ցությունը միջա զգային ասш րեզ ում: Առաջ ն ահերթ ու շադր ություն կդ արձվի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկա վшրնե րի` 2020 թվա կա նի նոյե մբերի 9-ի և 2021 թվ ականի հո ւնվ արի 11- ի հայտար արու թյուննե րի իր ագո րծմшն գոր ծն ա կան ասպե կտ ներին:

Աղբյուրը https://ikf.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a7-%d5%a9%d5%a5-%d5%ac%d5%a1%d5%be%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%b6-%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%b0%d5%a1/?fbclid=IwAR1s0FFeFBAXfyat6M4y_Z_L5mJtRMU3B577BEu5RNN-7zA9ZeVhfsY73PY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *