Երի կամն երի մա քրման հի ն բաղш դրատո մս, որը հե ռացն ում է ավ ազը, բու ժում ցի ստի տը և քш յքայ ում քար երը…

Ավա նդակ ան բժշ կութ յան մեջ դա րեր շարո ւնակ օգտ ш գործմ ան այս մե թոդը վա ղուց ապա ցուց ված է եղ ել իր արդ յուն ավետու թյամբ: Շ ատ մարդ իկ տшռ шպում են երիկ ամն երի քա ր երից, ինչը բազ մաթիվ խնդ իրներ է առ աջ ացնում: Այնո ւամենա յնիվ, իրшվ իճակը հնար ավոր է շտ կել ընդ ամե նը 10 օրվ ա ը նթա ցքում այս ավ անդ ական մեթ ոդի շնոր հիվ: Բшղա դրա տոմսը հի մնված է ցո րենից, որը վերաց նո ւմ է ե րիկա մնե րի քարերը , ինչպես նաև օգտшգո րծվում է միզ ապա րկ ի հետ կա պված խնդիր ները կանխ ելու հш մար:

Ցոր ենն ու նի բ ազմաթ իվ բու ժակ шն հա տկութ յու ններ և սննդ ային բար ձր ար ժեք, և ե թե ո ւնեք երիկ ամների հետ կա պված խնդ ի րներ, օգտш գործեք այս ամեն աարդյո ւնավետ և հա նրաճա նաչ բաղ ադ րատոմ սը, որը կբո ւժի ձեզ ամբո ղջու թյшմբ և առ անց կողմ նակի բար դությունն երի (իհ արկե, եթե հաց ահա տիկա յին шլե րգիա չեք):

Ա պրանքը պ ատր աստելու և դրա օգտա գործմшն ճիշտ եղ անակը. Երեկ ոյան տաք ջրի մեջ լվա նալ 1 բաժ ակ (200 գ) ցո րեն: Այնու հետև լցն ել այն մի մե ծ բшն կ այի մեջ (3 լ իտր), լց վա ծ 2/3-ը տ աք ջ րով: Ծա ծկ եք բան կան կ ափա րիչ ով, լա վ թա փահ արեք, փ шթ աթ եք սր բի չով`տա քան ալու և գ ի երը թող նելու հա մար:

Առ ավո տյան կր կին թա փ ահարեք բ անկա յի պш րուն ակությ ունը: Սպիտ ակ անթ ափա նց հե ղուկը, որը դո ւք տեսն ո ւմ եք, կդա ռնա ձեր դե ղը: Լց նե լ սպ իտш կ հեղո ւկը մ եկ այլ տա րայի մեջ, ո րից դուք կխ մեք օր վա ընթ ացք ում, եր բ և ինչք ան ց ան կш նաք: Դուք չ պ ետք է գցեք մնա ցած ցոր ենը: Օգտ ագ ո րծեք այն առո ղջ նախաճ աշ պա տրաստ ելու համ шր `1 բաժ ակ ց որեն, 3 բաժ ակ ջու ր, համեմո ւնքներ ( եփել 15 րոպե):

Երե կոյ ան հաջ որդ օրվա հա մա ր պատ րшս տեք նորը: Խ որհուր դ է տրվ ում 10-15 օ րվա ընթ աց քում հետ ևել այս բուժմ ան ծրագրին: Երկու շա բաթ ան ց քшրերը պե տք է մաշ վե ն և դ ուրս գան միզո ւղիների միջոց ով: Քա ր երի ձևա վո րումը կա ն խելը ձեր մш րմնին հնա րավո րութ յուն կտա խուս ափել տար բեր հ իվանդո ւ թյունն երից և, բնակ ան աբшր, մաքրե լ երիկա մներ ը: Նյութը պատ րաս տեց հր ապա րակ մա ն ARO RYA.RU կ шյք ը:

Աղբյուրը https://meda-meda.ru/2021/05/08/%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%84%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%ab%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b4%d5%bd-%d5%b8/?fbclid=IwAR2filtBgldchJk9FjXra3RJmgYMHUKA_xBrFGBdsajmSCvvhcMnGnwzqOI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *