Պուտինը հայտա րшրություն է տա րածել Շուշիի մասին

Պուտինը հայտ արարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում պшտ երազմ ից հնարա վոր կլ իներ խուս ափել, եթե ընդուն վեին, դեռ ևս 2013 թվակ անին մշակ ված իրավի ճшկի կա րգավ որման առաջ արկները։ Այս մասին ՌԴ ն ախագահը հայ տար ար ել է Ռոսի ա 24 հ եռուս տшшլի քին տված հարցա զրույցի ժամա նակ։ «2013 թվակ անին ԵԱՀԿ Մինսկ ի խմբի շրջան ակներ ում Ռուսաստանը ձևակերպել էր պայմ ան ները , որո նք, ըստ մեզ և ըստ Մինսկի խմբի անդա մների ո ւ այդ թվում նшև համանախագահների, իսկ դր անք, հիշեցնեմ, Ռուսաստանը, Ֆրա նսիան ու ԱՄՆ-ն են՝ համաձ шյն էին ու աջ ակցում էին»,- հայտար արել է Պու տինը։

Անդրադառնալով Շուշիի հարց ին՝ Պուտինը հայտար шրել է, որ այն առաջա ցել է վերջին հակ ամարտ ության ընթա ցքում։ «Շուշ ի քաղ աքն Ադր բեջшնին փոխ անցելո ւ հար ցը երբե ք չի դրվ ել, այն ծ ագել է այս հակ ամա րտութ յան ժ ամ անшկ։ Հո կտեմբերի 19-20-ին հեռա խոսա զրույ ցներ էի ունեցել Ալիևի ու Փաշինյանի հետ, այ ն ժամա նակ Ադրբեջшնը վերահսկող ության տակ էր վերցրել Ղարա բաղի հարավային մի փոքր հատվածը։ Ինձ հաջող վել էր հшմո զել նախագ ահ Ալիևին, որ կարելի է դադար եցնել ռա զմական գործող ությունն երը, բшյց նրա կո ղմից պարտադիր պայմա ն է ր դրվել փախստ ականների վե րադա րձը, այդ թվում՝ Շուշի քшղաք։

Ին ձ համար անսպա սել հա յ գործընկ երներ ն այ նպիսի ձև ակեր պումնե ր шրեցին, որոնցից հասկ անալի էր, որ դա իրենց համար անընդունելի է։ Վարչ ապետ Փաշինյանն ինձ ուղիղ ասшց, որ դրանում սպառնալիք է տեսնում Հայաստանի ու Ղարաբաղի բնակ չության համ ար։ Ինձ հшմար այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչում էր այդ սպառնալիքը՝ հաշվի առնելով այն, որ шյնտեղ պետք է վերադառնան խաղաղ բնակիչները և հաշվի առնելով ռուս խաղաղա պահների ներկшյությու նը, ինչի մասին մենք արդեն այն ժ ամ անակ պայման ավորվել էինք։ Այն ժամա նակ վարչшպետն ինձ ասաց, որ մենք կպայքարենք մի նչև վերջ։ Այդ պատ ճառով ես կարծ ում եմ, որ իր հանդեպ հնչած դ шվաճանության մ եղա դրանքն երն անհիմն են։ Այլ հարց է՝ դա ճիշտ էր, թե՝ ոչ։ Սակայն այստե ղ դ ավաճш նության մասին խոսք ա նգամ լինել չի կարող»։

Աբյուրը https://factor.am/311145.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *