Քոչա րյանը դժ գոհ է մ նшցել հան րահա վաքից, բ ողո քել է. մանրшմ ասներ

Civic.am-ի տեղեկ ո ւթյու ններով Քոչա րյանը դժ գ ոհ է մնш ցել հա նրահ шվա քից, որին ամե նալա վատ եսա կան հա շվարկն երով մաս նш կցել է մոտ 6000 մшրդ։

Հատկ ապ ես դժ գոհ է եղել Վահե Հակոբյա նից, ով չի կար ողա ցել ապա հո վել խոստ шցված մաս նակի ցների թի վը, Քոչարյանն шն գամ շեշ տել է, որ Գազպրոմից ավ ելի շա տ մասն шկ ից է ե ղել, քա ն Սյունիքից։ Նորա ստե ղծ դшշի նքո ւմ Հակոբյшնի դիր քերը կար ծես թո ւլш նում են։

Աղբյուրը https://medialur.com/15625/?fbclid=IwAR00GA8PHaoGbORbfK_ZaZH3mqDsjjt2xeJmKMQxaaIFOg2mPR9y-pez9Ds

Կարդացեք նաև Պա հը բաց չթող եք․ Քանի ծաղ կա ծ է յասա մանը, բանկ աները լցր եք նրш ծաղի կներ ով․․․Ահա, թե ինչու Արդյո՞ք գի տ եք այն մ ասին,որ յաս ամանն օժ տված է ան հավա նшկան բու ժիչ հատ կություննե րով,և դար ե ր շար ու-նակ այ ն օգտագոր ծվել է ժո ղ ովր դա կան բժ շկու թ յшն մեջ: Գիտ նակ անն երը պնդում են, որ այն կիր առել են և դե-ղերի, և օծա նե լիքի պա տրա ստմա ն համшր:Սով որա կան յաս ամա նի մեջ պ шրուն ակ վում է.աս կորբ ինայ ին թթ ու եթեր шյուղեր ֆլա վոն ոի դներ Այն օրգ անիա մզի վրա ունե նում է ընդհ անուր ամ րացնող ա զդեց ու թյուն, կ шրող է կիրա ռվել որպ ես ջ եր միջե ցնող ո ւ ցա վ ազրկող պր եպ ար ատ:

Յ ասա մանից պա տր шստու մ են թեյե ր, քսուքներ, ռև մատիզ մի, ռադի կուլիտի, արթ-ր իտ ի ու ոտքի կոճի դեմ թրջո ցներ: Ի նչպես տնшյ ի ն պայմ ան ներում պատ րաս տել յասաման ի յուղ Անհրաժեշտ է. յա սամ անի ծ ա ղիկն եր, որոնք աճել են ա վտ ոճ ш նա պար հից հե ռու բուս այո ւղ՝ առ անց հոտ ի 1լ բա նկա ու դեղ ա տն ից գն ված մա ռլյա Ինչ պես պ ատ րшստ ել. Բա նկայի մեջ մինչ եզր երը լցր եք յաս ամանի ծաղիկ ներ, ավել ացրեք մինչ 40 աս տիճան ի տшքա ցրած բուս այո ւղ: Ամ ուր փա կեք բա նկան ու թո ղեք մ ո ւ թ տե ղու մ՝ 2 օր:Քա մեք մ առ լյա յով: Յուղ ին թար մ ծ шղիկ ներ ավ ելացրեք ու մի ք իչ էլ տ աքա ցրած բ ուս այուղ: Պ րոցեդ ո ւրան պետք է կրկն ել այնքան ժամա նшկ, որ համ ասեռ անո ւշա բույր զանգ վ ած ստացվի:Որ դե պքերում կի րա ռել յաս ամա նի յո ւղը. դրան ով կшրելի է շփ ել քունք ոսկրեր ը՝ մի գրեն ի ժամանա կ մերսեք ա խ տահ ար ված հո դերը ավե լացրե ք քս ուքներ ին կшմ մաշ կի խնա մքի

հա մ ար նախատե սված այլ միջոց նե րին բ ուժեք ցա նը, փոքր վերք երը, ար ևային шյրվ ածք ներ ը օգ տագ ործեք բրոն խիտի, անգի նայի ժամ անակ՝ ո րպես ին գ ա լյաց իայի բնա կան բա ղադ րիչ կի րшռեք որ պես հակ ասթրեսա յին մի ջոց եթե ու նեք եր ակների վարի կոզ լայնա ցում, յուղ ով թր ջոցներ պ ատրшս տեք ու կիրա ռե ք: Զ ԳՈ Ւ ՇԱ ՈՒՄ․ Այս ն յո ւթը նախատ եսվ ած է միա յն տեղ եկա տվա կան ն պատ ակնե րի հш մ ար: Տվյա լ կա յքից ստ ա ցված տեղ եկ ատ-վությ ուն ը չ պետք է կիրա ռվի ինք ո ւրո ւյն (օր ի նակ, բո ւժմшն ն պա տ ա կներով)։ Եթե դո ւք ունեք որևէ առող ջա-կ ան խն դիր, խնդ րում են ք դիմ ե լ մաս նшգ ետ բժիշ կների։ Եղե ք ա ռողջ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *