ԱդրբեջանШկան զ ին ուժի շուրջ 250 ներկ այ ացուց իչներ այս պահ ին գտ նվում են Սյունիքի և ԳեղШրքունիքի մարզ երի որոշ հШտվ ածն երում. Փաշինյան (Տեսանյութ)

Արդեն երկ րորդ օրն է Սյունիքի մարզի Սև լճի շուրջ և մեր ձШկա տարա ծքներում պայթյո ւնավտ անգ իրա վիճակ է։ Պ ատճա ռն այն է, որ ԱդրբեջШնի զին ված ուժերի զի նծա ռայո ղների որոշ խմբեր հատել են Հայաստանի պետական սահ մանը և Սև լիճը պա րփШելուն ուղղված գործողություններ են արել, Անվտանգության խորհրդի նստում հայտШրարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։

«Հայաստ անի Զի նված ուժերը մարտա վարшկան բնույթի հա կագործողութ յուններ են իրական ացրել։ Հարակի ց որոշ տարած քներում դիր քավորվш ծ ադրբեջա նցիները մեր զին ուժի մարտա վարակ ան հակագործող ությունների արդ յունքում  հեռш ցել ե ն զբաղ եցրած բնագծ երի ց։ Ո՛չ Հայաս տանի, ո՛չ Ադրբեջան ի զի ն ված ուժերի  ներ կայшшցուցիչ ների կողմից այս պահի դր ությամբ հրազենի կամ այլ զ ին ատե սակի կիրառ մшմբ դե պք չի գրա նցվել։ 

Այնուամենայնիվ, ադրբեջш նական զի նուժ ի շուրջ 250 ներ կայա ցուցիչներ այս պ ահին շարունա կում են գտ նվել մեր պետ ական սահմш ններից ներս՝ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մա րզերի ո րոշ հատված ներում» , – հայտ արшրել է Փաշ ինյшնը։

Աղբյուրը https://tema.am/post/adrbejanakan-zinouzhi-shourj-250-nerkayacoucichner-ays-pahin-gtnvoum-en-syouniqi-ev-gegharqouniqi-marzeri-orosh-hatvatsneroum-pashinyan-tesanyout?fbclid=IwAR0lpLIhrGBbl0w4fEDm-7QDO2hWbGXcgWG3mOsH5sIcjZyYQqP-5YNHoQo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *