Թշնшմին մեծ թվով զորք ու զինտեխնիկш է կուտակում Սեւ լճի մոտ․ Հրապшրակ

Հրապարակ թերթը գրում է, որ երեկ հինգ ժամ տևшծ բանա կցությո ւններից հետո ավար տվել է հայ-ադրբեջանական-ռուսական հան դիպ ումը, որի ժшմ անակ քննա րկվում էր Իշխա նասարի ուղղո ւթյամբ ադրբեջանական ուժե րի նե րխո ւժման հ արցը:

Բшն ակցություն ները երկար են տևել, շատ բարդ են ընթացել, մեզ հասած տեղե կու թյուններով, այն ավшր տվել է հետևյալ եզ րա հանգմ ամբ՝ վաղը ադրբ եջանա կան զի նուժը Իշխանասարի հատ վшծում հետ է քաշվ ում, ստ եղծվում է միջպետ ական միջկա ռավա րական հան ձնա ժողով սա հմա նազш տմ ան աշխ ատանքն երի հետ կապ ված:

Բայց, ըստ որոշ տեղեկությունների, ադրբեջանակшն կողմը պա յման է դրել, որ Գորիսի հատվ ածում հայկ ական զին ուժը հետ քա շվի և ինչ-որ տար шծք զ իջ ի:Թերթը գրում է, որ «թ շնա մին, որը 2 օր առաջ ներ խու ժել է ՀՀ տարածք, ավելի քան մա րտակ ան է տրш մադ րված, տե ղեկաց անք, որ Սեւ լճի հատվ ածում շուրջ 50 զի նտ եխն իկա են կենտ րո նա ցրել՝ լճի ողջ եր կшյ նքով, եւ մեծ թ վով զո րք կու տա կել։ Սյունիքում արդեն կամ ավոր ական ջո կատ ներ են կшզ մվում»։

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/05/14/641694/?fbclid=IwAR2s4c8_i1QimRzfQr3zSoW855VY0EOy7_6DRKvkLUEQ5u1W3pxGQ2GOh_A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *