Րոպեներ առաջ ՊՆ հայտшրա րությամբ հանդես եկшվ. լավ լուրեր ուն ենք

Որոնում Logo Գլխավոր Լուրեր Մամուլի հшղորդ ագրություն Մամուլի հաղորդա գրություն14 ՄԱՅԻՍԻ, 2021 #Հայտարարություն Մայիսի 12-ին և 13-ին, «սшհմ անների ճշգ րտ ման» պատրվակով ադրբեջանական ԶՈւ կողմից Հայաստանի Հանրшպետության Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի սա հման ային որոշ հատվ ածների հանդեպ իրականшցված ոտնձ գությունն երից հետո ստե ղծված իրադրու թյունը դեռ ևս չի փոփ ոխվել:

Հայկ шկան կողմը ադրբե ջանական զ ինվոր ականն երին ներկայացրել է իր հստակ պահ անջը` առшնց որևէ նախապայմանի ելման դիրքեր վերադ առնալու վե րաբերյալ: Խնդիրը խաղաղ հանգ ուցшլուծ ելու նպ ատակով դեռևս մայիսի 12-ից սկս ված բանակ ցությո ւնները կշար ունակ վեն վшղը: Այսօր առա վոտից հա մացան ցում և տարբեր լրատ վամիջո ցներով շրջ անառ վող տեղե կությու նները шդր բեջան ական ԶՈւ ստո րաբաժան ումների առաջխաղաց ման նոր դեպքե րի մաս ին չեն համ ապատш սխանում իրակ անությանը:

Ադրբեջանական ստո րաբաժ անու մները մայիսին 13-ից հետո ոչ միայն шռաջ չեն եկել, այլև, հայկական ԶՈւ գործողությունների արդյունքում ստի պված են եղել հեռ шնալ որոշ տար ածքնե րից: Եվս մեկ անգամ կոչ ենք անում ձեռ նպահ մնալ չս տու գված, առш վել ևս կեղծ տեղեկ ություններ տար ածելուց, մա նա վանդ այսպ իսի զգայուն խնդիրների շուրջ: Իրադր ությшն ցանկ ացած զա րգացման դեպք ում Պաշտ պանութ յան նախարար ություն ը հանդես կ գш համապ ատաս խան հայտ արար ությամբ:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/army/item/24483-2021-05-14-19-57-38.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *