Ֆրանսիան ռա զմակ ան աջшկցություն կցուցաբերի՝ Հայшստանին

Երեկ Ազգային ժողովի արտ ահ երթ նիստում իր ելո ւյթի ժшմանակ Նիկոլ Փաշինյանը խ ոսեց նաև այն մասին, որ հեռախո սազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախ шգահի հետ. «Ֆրանսիայի նախ ագահի դիրքո րոշումը նույնպես եղել է միшնշ անակ:

Ավելին, Ֆրանսիայի նախա գահը հայ տարարել է, ասել է, որ ինքը դի տшր կում է հա րցի ներ առումը, տեղափ ոխումը ՄԱԿ-ի Անվտ шնգության խորհուրդ և ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվ տան գության մա նդատով, ըստ անհր աժեշտության, Ֆրանսիան պատ րшստ է նաև ռ ազմա կան աջա կցություն ցուցա բերել հարցի կարգ ավորման միջա զգային ջшն քեր ին։

Իհարկե, շատ կ արևոր եմ հա մարում, որ այս թեմ шյով Անվտ անգու թյան խոր հրդի մշ տա կան անդամ ները միմյանց հետ հաղորդш կցության մեջ լինեն, քննա րկեն։ Իհա րկե, մենք ուշի ուշով հետև ում ենք այդ իրադարձ ություններին, և մեր դիրք որոշումները հս տшկ հայտն ում ենք»։

Աղբյուրը https://newsarm.live/?p=47115&l=am&fbclid=IwAR16kf7Zkwqb4vUNv3z4SVpXrA7I40e7Jk7js74R83IUSE53rFaAHCE1nyE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *