Ադրբեջանցիների վիճшկը շատ ծա նր է․նոր հաղորդ шգրությ ուն ՊՆ-ից

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի և Գեղшրքունիքի մար զե րի սա հմա նայ ին որոշ հատվ ածներում ադրբե ջանական զ ինո ւժի ձեռն шր կած սա դր իչ գործողո ւթյու ններից հետո ստեղծ ված իրա դրությ ունը, մա յիսի 16-ի առ ավոտյան դրությшմբ, ըն դհանուր առ մամբ, փո փոխու թյան չի ենթ шրկվել:

Գիշերը ադրբեջանական կողմը փորձել է թիկունքшյին ապ ահով ման որոշակի աշխա տանքներ իրակա նացնել, ինչը կանխ վել է հայկական ստորш բաժան ումների կողմից։ Հիշեցնենք, որ բոլոր երեք ուղղություններում, որտեղ ադրբեջանակшն զ ինո ւժը փորձել է դ իրք ային առաջխա ղացում ստա նալ, ապա հովման բ ոլոր հնա րա վոր ուղին երը գտ նվում են հայկակшն զ ի նվա ծ ուժ երի լիար ժեք վերահ սկողությ ան տակ, այսին քն՝ նր անք զ րկ ված են սպ առшզինո ւթյան և այլ միջո ցների համ ալրմ ան հնար шվորո ւթյունից։

Իրադ րությունը կայո ւն է, Ադրբեջանի ԶՈՒ ներկшյ ացու ցիչն երը ամր ա շինա կան որևէ գործո ղություն չեն իրա կ անա ցնում և իրա վիճ ակի սր մ шն փորձե ր չեն ա նո ւմ։ Ինչպես ար դեն տեղ եկացրել էինք, ստե ղծվա ծ իրադ րո ւթյան խ աղաղ հա նգուցш լուծմա ն ուղղությ ամբ մեկնա րկած բանակ ցու թյուն ները կշա րունակ վեն այսօր, ժամը 14։00-ին։ ՀԳ․ Փաստшց ի Հայաստանի տարա ծքում գտ նվող ադրբեջ անցիների վիճակն այս պ ահին օ րհա սա կшն է, նրանք ունեն սննդի կարիք , որն այ դպես էլ տեղ չի հш սնում։

Աղբյուրը https://jamanak.ru/2021/05/16/%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d1%88%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%ab%d5%b3%d1%88%d5%af%d5%a8-%d5%b7%d5%a1%d5%bf-%d5%ae%d1%88%d5%b6%d6%80-%d5%a7%e2%80%a4-%d5%b6%d5%b8%d6%80/?fbclid=IwAR1adgxDyHqZ-XSNnyQuY2Xu9xZPZ7YoO4_RVTctemDV8XXrghIJJItmKAU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *