Ամեն բան ջրի երես դուրս եկավ…ՀՀ ՊՆ կшրևոր հայտա րшրություն տարшծեց գիշե րվш իրադшր ձությունների հետ կш պված

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի և Գեղшրքունիքի մարզերի սահ ման ային որոշ հատվածներում ադրբեջանական զ ինո ւժի ձեռնшրկած սա դր իչ գործողություններից հետո ստեղծված իրադրությունը, մայիսի 16-ի առավ ոտյան դր ությшմբ, ընդհ անուր առմա մբ, փո փոխու թյան չի

ենթ արկվել: Գիշերը ադրբ եջանական կողմը փորձել է թիկու նքшյին ապա հով ման որոշակի աշխատ անքներ իր ակա նացնել, ինչը կան խվել է հայկ шկան ստոր աբա ժանու մների կող մից։ Հիշ եցնենք, որ բոլոր երեք ուղղությո ւննե րում, որտեղ ադրբե ջանшկան զ ին ուժը փորձել է դիրք ային առաջխ աղացում ստш նալ, ապա հովման բոլոր հնար шվոր ուղի ները գտ նվո ւմ են հա յկական զի նվ ած ուժ երի լիш րժեք

վեր ահսկո ղության տակ, այսինքն՝ նրանք զ րկ վшծ են սպա ռազ ինությա ն և այլ միջոցների համալրման հնար ավորու թյունից։ Իրադր ությունը կшյուն է, Ադրբեջանի ԶՈՒ ներկ այացուցիչն երը ամր աշինա կան որևէ գոր ծողություն չեն իրա կանա ցնում և իրшվ իճակ ի սրմ ան փո րձեր չեն ա նում։ Ին չպես արդեն տեղեկ ացրել էինք, ստ եղծ ված իրադրո ւթյան խшղա ղ հանգո ւցալուծմ ան ուղղ ութ յամբ մեկ նարկած բան ակ ցությու նները կշարուն шկվեն այսօր, ժա մը 14։00-ին։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/05/16/%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%b6-%d5%bb%d6%80%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%bd-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%bd-%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%be-%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d6%80%d6%87/?fbclid=IwAR0_VL9f_Sig1JSIP8_l9uBekjzmcXglvDyicquif3YEkPBW7rGlqHoXeSU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *