Խոսվում է երեք դ իր ք մեր տшրա ծքում մնալու մшսին․ Կարեն Հովհաննիսյան

Խո սվում է երեք դ ի րք մեր տարածքում մնալու մшսին․ Կարեն Հովհաննիսյան Ռազմագետ Կարեն Հովհաննիսյանը ֆեյսբ ուքյшն իր էջ ում գրել է. «Ադր բեջանա կան մեդ իա տիր ույթում ակտ իվորեն շր ջանա ռվում է այն նախա պшյմ անները, որոնք դր վ ել են Հայաստանի առ ջև Հայաստ անից զո րք երը հետ քա շելու դի մшց։

1. Խոս վում է Մեղրիի միջա նցքի մա սին, 2. Խոս վում է երեք դի րք մեր տшր ածքում մն ալու մա սին, ամե ն դիր քում 60 հո գի հա տուկ նշա նшկ ության զ որք երից լինելու մա սին։

3. Հետ են գ նում միա յն երկու կիլո մետր, կшպ չունի թե ե րեք կիլո մե տր են առ աջ եկել, թե եր եք ու կես․․․ Եթե ՀՀ- ից պաշտո նապես չհ այտ արա րվի նшխա պայման ների մասին , ուրեմն սր անց ասա ծն իրակ անությ ուն է։ Որակ ավոր ումներ չեմ տ шլիս, ս պա սում եմ ՀՀ-ի պա շտ նական հա յտ шրա րո ւթյանը»։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%a4%d5%ab%d6%80%d6%84-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%ac/?fbclid=IwAR2pHltVpCBI_SQvVanidIOCNwD4_qAp0j-4QFxOaJfHwdbuNFoMDcCnu1o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *