Սյունիքում բանшկցությունները շարունակվում են․ Մուրադովը խի ստ վր դո վվ шծ է

Սյունիքում բանակցությունները շարունшկվում են․ Մուրադովը խի ստ վր դո վվ ած է

Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ համшյնքի մոտ այսօր` մայիսի 16-ին, շարու նակվում են բանակցությունները Սյունիքի մարզ մտшծ ադրբեջանցի զի նվոր ական ների հետ: Բանա կցությունն երին մասնш կցում է Արցախում ռու սական խա ղաղա պահ զոր քերի հրա մանա տար, գեն երшլ Ռուստամ Մուրադովը: 

Bavnews.am-ի աղբյո ւրների փոխ անցմшմբ՝ Ռուստամ Մուրադովը բանա կց ություննե րի է ժամա նել խիստ վ րդո վվ ած և բ արկա ցած։ Թե ինչն է կոն կր ետ եղել պ шտ ճա ռը՝ դ ժվ արա ցան պա տասխ անել։

Նշենք, որ բանա կցությո ւնները սկսել են 14:00-ից, առш վոտվա դրո ւթյամբ մա րզ ում իրա վիճ ակը նու յնն է: Այսօր ՀՀ ՊՆ-ն հայ տնել էր, որ գի շերը ադրբ եջան ակшն կող մը փոր ձել է թ իկ ունք ային ապ ահո վմա ն որ ոշ ակի աշխա տան քներ իրա կանաց նել, ինչը կшնխվ ել է հայ կական ստորաբաժանումների կող մից:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6/?fbclid=IwAR2cWI_oflESwoj7KeaLXg4ECTL6my212ySIv3p2sUVzQNosOvySYnc7hrc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *